zamówienie na:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ W CHOJNICZKACH OD KM 0+000 DO 0+670,00

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 lipca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 




Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Chojnice: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ W CHOJNICZKACH OD KM 0+000 DO 0+670,00
Numer ogłoszenia: 170914 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnice , ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3972129, faks 052 3973559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ W CHOJNICZKACH OD KM 0+000 DO 0+670,00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni części ul. Kasztanowej i Dębowej w Chojniczkach. 2. Główne parametry techniczne drogi: - Długość: 0,67 km; - Szerokość: 3,5 m; - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości 8 cm wraz ze wzmocnieniem podbudowy kruszywem betonowym grubości 15 cm; - Pobocza obustronne z gruntu rodzimego o szerokości 0,75 m, zagęszczonego do Is = 0,96. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają rysunek, przedmiar, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załączniki 7.1-7.3 do SIWZ).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. robót związanych z przebudową dróg, określonych poniższym kodem CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem i wykaże się zrealizowaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 należycie wykonanej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni ulepszonej z kruszywa lub bitumicznej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. Ocena ww. warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty (wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) przy zastosowaniu formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wymienić minimum 1 należycie wykonaną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni ulepszonej z kruszywa lub bitumicznej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. Dla minimum jednej ze wskazanych robót należy dołączyć dowód określający, że robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ); b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie); c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych; d) kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 2.1 terminu wykonania zamówienia: 2.1.a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 2.1.b) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów; - prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 2.1.c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; 2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 2.1.f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 2.1.g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 2.1.h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 2.1.i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2.1.k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych; 2.1.l) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem; 2.1.m) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp.; 2.1.n) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny; 2.1.o) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2.1.p) wystąpienie siły wyższej; 2.1.q) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy; 2.1.r) konieczność wykonania robót zamiennych; 2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe; 2.1.t) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia; 2.1.u) przeszkody i trudności formalno-prawne; 2.1.v) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy; 2.1.w) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2.2 terminów płatności: 2.2.a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 2.2.b) wystąpienie siły wyższej; 2.2.c) zmiana terminu wykonania zamówienia; 2.3 parametrów przedmiotu zamówienia: 2.3.a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 2.3.c) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2.3.d) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 2.3.e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp.; 2.3.f) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2.3.g) konieczność wykonania robót zamiennych; 2.3.h) przeszkody i trudności formalno-prawne; 2.3.i) wystąpienie siły wyższej; 2.4 wynagrodzenia: 2.4.a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano); 2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia); 2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace; 2.5 podwykonawstwa: 2.5.a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom; 2.5.b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego); 2.5.c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego); 2.5.d) rezygnacja z podwykonawcy; 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika robót lub przedstawiciela Zamawiającego; 3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu; 3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; 3.1.e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Chojnicach; ul. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Chojnicach; ul. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice; biuro podawcze pok. nr 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (492kB) word
Projekt umowy (253kB) word
Zał. nr 7.1 (2451kB) pdf
Zał. nr 7.2 (282kB) pdf
Zał. nr 7.3 (31kB) pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania (399kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Michalak (9 lipca 2015, 09:53:15)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (24 lipca 2015, 13:27:11)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645