zamówienie na:

Budowę budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lipca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Chojnice: Budowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I
Numer ogłoszenia: 145164 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnice , ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3972129, faks 052 3973559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I, polegających w szczególności na: a) wykonaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej; b) murowaniu ścian parteru; c) murowaniu przewodów kominowych; d) wykonaniu stropu nad parterem; e) wykonaniu schodów żelbetowych; f) murowaniu ścian poddasza; g) wykonaniu nadproży i wieńców żelbetowych; h) wykonaniu rdzeni żelbetowych; i) montażu konstrukcji dachowej; j) deskowaniu połaci dachowej; k) papowaniu połaci dachowej; l) ołaceniu połaci dachowej; m) pozostałych pracach towarzyszących. Parametry budynku Powierzchnia zabudowy: 130 m2; Powierzchnia użytkowa: 212,8 m2; Kubatura budynku: 924 m3; Powierzchnia dachu: 190,35 m2; Adres inwestycji: Lichnowy, ul. Główna 16. 2. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją oraz pozwoleniem na budowę: decyzja Starosty Chojnickiego nr AB.6740.1.863.2013 z dnia 04.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załączniki 7.1-7.3 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.00-4, 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.32.00.00-6, 45.11.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem i wykaże się zrealizowaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda. Ocena ww. warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty (wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) przy zastosowaniu formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wymienić minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda. Dla minimum dwóch ze wskazanych robót należy dołączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełnionego formularza ofertowego (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem b) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do wniosku pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) c) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 4 do SIWZ) d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 3. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 3.1 terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego b) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów - prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych l) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem m) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp. n) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny o) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego p) wystąpienie siły wyższej q) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy r) konieczność wykonania robót zamiennych s) niekorzystne warunki pogodowe t) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia u) przeszkody i trudności formalno-prawne v) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy w) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy x) zmiana umowy o dofinansowanie projektu 3.2 terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego b) wystąpienie siły wyższej c) zmiana terminu wykonania zamówienia d) zmiana umowy o dofinansowanie projektu 3.3 parametrów przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego c) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy d) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp. f) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego g) konieczność wykonania robót zamiennych h) przeszkody i trudności formalno-prawne i) wystąpienie siły wyższej j) zmiana umowy o dofinansowanie projektu 3.4 wynagrodzenia: a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia) c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace d) sądowa waloryzacja zamówienia 3.5 podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego) c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego) d) rezygnacja z podwykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. XIX.3.1. SIWZ, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 5. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy f) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: - na którą Strony nie miały wpływu - przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy - której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć - której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 7. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych poniżej: - wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania nieprzyjaciół zewnętrznych - bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową - amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców - katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania wulkaniczne, powodzie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice - biuro podawcze (nr 113).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (655kB) word

Zał. nr 7.1 cz.1 (5862kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.2 (5705kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.3 (6387kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.4 (5987kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.5 (6151kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.6 (6358kB) pdf

Zał. nr 7.1 cz.7 (1506kB) pdf

Zał. nr 7.2 (89kB) pdf

Zał. nr 7.3 (36kB) pdf

Zał. nr 8 (1128kB) pdf

UWAGA WYKONAWCY. PONIŻEJ INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIENIONY FORMULARZ OFERTOWY.

Informacja o zmianie SIWZ (513kB) pdf

Zmieniony formularz ofertowy (150kB) word

Informacja o unieważnieniu postępowania (717kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Michalak (16 czerwca 2015, 13:12:10)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (10 lipca 2015, 13:59:09)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1145