zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Funka – Bachorze, gm. Chojnice”.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 01/2015
wartość: Poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 16 marca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że na podstawie Rozdziału 1, §2. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych unieważnia przedmiotowe postępowanie.  
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice
tel. (052) 397-24-50
fax. (052) 396-18-66
 
Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony
o wartości poniżej 5.186.000 euro
na wykonanie zadania pn.:
 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice.
„Budowa sieci wodociągowej na trasie Funka – Bachorze, gm. Chojnice”.
 
 
 
 
Informacje na temat postępowania przetargowego
 
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.186.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dotyczy zamówień sektorowych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000,00 euro i jednocześnie nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Regulamin został udostępniony na stronie www.gzgkchojnice.pl
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy,  gm. Chojnice”, - w ramach którego wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy:
-     wodociąg ø110x6,6 PEHD 100 RC (dwuwarstwowa), SDR17, PN10 o łącznej długości 1848,0 m
-     przyłącza wodociągowe do hydrantów ø90x5,4mm PE-HD, klasy 100, SDR 17, PN 10, 3 szt. o łącznej długości 9,5m
-     przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych, 5 szt.
-     budowa studni wodomierzowej betonowej ø1400, 1 szt.
2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:
45231300-8            Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45300000-0            Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 30.04.2015r.
 
V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:
Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 800 do 1400.
Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,
 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 16.03.2015 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2015 r., o godzinie 1015 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.
Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia zamieszczono w Specyfikacji Przetargowej. 

Specyfikacja Przetargowa (625kB) pdf

Projekt zagospodarowania terenu (663kB) pdf

Profil podłużny wodociągu (292kB) pdf

Opis techniczny wodociagu (280kB) pdf

Studnia wodomierzowa (241kB) pdf

Przedmiar robót (83kB) pdf

Odpowiedż na zapytanie:

Odpowiedź 1 (514kB) pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Unieważnienie postępowania - pismo (297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Starczewski (6 marca 2015, 12:35:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Starczewski (2 kwietnia 2015, 15:08:56)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1288