zamówienie na:

Budowa drogi dojazdowej na dz. 375 w miejscowości Chojniczki

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 października 2005
przyczyna unieważnienia: Stosownie do art.93 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości do 60 000 €) na wykonanie drogi dojazdowej na terenie dz.375 w miejscowości Chojniczki zostało unieważnione z powodu przewyższenia przez najkorzystniejszą ofertę kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Chojnice, 22.09.2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej do 60.000 €WÓJT GMINY CHOJNICE

89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

Telefon (052) 39-735-75


Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej do 60 000 EURO na:


Budowa drogi dojazdowej na dz. 375 w miejscowości Chojniczki


Pożądany termin realizacji zamówienia

do 2005-11-10

Kryterium oceny ofert: Cena 100%


Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.


Kwoty wadium nie ustala się.

Formularze ze szczegółową specyfikacją zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. Nr 8 lub pobrać tutaj:
formularz ofertowy (22kB) word oświadczenia (15kB) word przedmiar robót (11kB) plik przekrój (21kB) word SIWZ (28kB) word umowa (25kB) word


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w:


URZĄD GMINY w Chojnicach 89-600, ul. 31 Stycznia 56a, biuro podawcze


Koperta powinna być oznaczona:

Przetarg -Budowa drogi Chojniczki”


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:


Sebastian Kwiatkowski – Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej / tel. 0*52 397-26-42/


Termin składania ofert upływa dnia

2005-10-07 godz. 1000


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 7 w dniu

2005-10-07 godz. 1015


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, wyklucza się z postępowania wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004 roku)

Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostanie w materiałach przetargowych.

metryczka


Opublikował: Sebastian Kwiatkowski (22 września 2005, 12:20:24)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kwiatkowski (10 października 2005, 07:56:04)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508