zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA POTRZEBY SOŁECTW GMINY CHOJNICE

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: II PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2005
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniono, gdyz nie wpłynęła żadna oferta 
  Chojnice, 23.03.2005
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 60 000 €
Przedmiot zamówienia:


II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI TRANSPORTOWE NA POTRZEBY SOŁECTW GMINY CHOJNICE


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego


Wójt Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a,
89-600 Chojnice
www.gminachojnice.com.pl
e- mail: budownictwo@urzad.gminachojnice.com.pl


Godziny urzędowania 7.15- 15.00 (pn-pt), 7.00-16.00 (wt)


tel. (052) 397-26-42 fax (052) 397-35-59


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Osobiście w pokoju nr 8 , ul. 31 Stycznia 56a lub można pobrać z strona www gminy chojnice


Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : brak
4) Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia.
Usługi transportu materiałów sypkich pojazdami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności min. 24 t. oraz pojazdami o ładowności 6-12 t.


Kod CPV 60122000-9 Usługi drogowego transportu towarów,
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych


Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych

Termin wykonania zamówienia: rok od dnia podpisania umowy.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


Spełniający wymogi art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Sprawdzanie 2 etapowe, najpierw wymogów formalnych następnie technicznych..
8) Informacja na temat wadium:
Kwot wadium nie ustala się.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena
Waga 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy
w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice


Biuro podawcze Urzędu Gminy w Chojnicach do dnia 07.04.2005 r. do godz.9.00


11) miejsce i termin otwarcia ofert: pokój nr 7 w/m, dnia 07.04.2005 r., godz. 9.15
12)termin związania ofertą: okres30 dni
                                         z up. Wójta Gminy Chojnice
                                             inż. Zdzisław Stormann
                                             Dyrektor Wydziału Budownictwa
                                                i Gospodarki Przestrzennej

metryczka


Opublikował: Sebastian Kwiatkowski (23 marca 2005, 08:32:16)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kwiatkowski (4 maja 2005, 11:03:47)
Zmieniono: opis rozstrzygniecia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2038