Wybory ławników sądów powszechnych - kadencja 2024 - 2027

Wybór ławników sądów powszechnych - kadencja 2024 - 2027

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) z dniem 30 czerwca 2023 r.  upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z w/w ustawą, kandydatów na  ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
na terenie Gminy Chojnice.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
     postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     przestępstwo skarbowe,
3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
     rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona,
     ani zawieszona,
4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
     podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz.U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
      o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza
się również aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (dokument ten winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zgłoszeniem).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych     
    i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
    kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  
    w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane  
     ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.


Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z Gminy Chojnice wybranych winno być dwóch ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.


Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy
w Chojnicach
- w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023r. Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:
52 880 13 23.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Pliki do pobrania:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (84kB) pdf
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (238kB) pdf
2. Zapytanie do KRK o udzielenie informacji o osobie (206kB) pdf
Zapytanie do KRK o udzielenie informacji o osobie (128kB) plik
3. Lista osob zgłaszających kandydata na ławnika (231kB) pdf
Lista osob zgłaszających kandydata na ławnika (328kB) word
4. Klauzula informacyjna (437kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Siudziński (1 czerwca 2023)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (1 czerwca 2023, 11:41:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Karasiewicz (1 czerwca 2023, 12:06:27)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 758