Ważne informacje

Przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 pobierz uchwałę (1024kB) pdf


Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.. 571)  oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024, celem konsultacji.

Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZAJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 31 października 2023 roku do dnia 13 listopada 2023 roku  do godz. 15.00:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl, (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną Urzędu)
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. za pomocą e-PUAP

---------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w roku 2022 pobierz (505kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Chojnice

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
dla zadań realizowanych w 2023 r.


Informujemy, że nie wpłynęła żadna kandydatura.
-------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.-------------------------------------------------------------------------

Przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 pobierz (637kB) pdf


Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz.1327 ze zm.)  oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023, celem konsultacji.

Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZAJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 26 października 2022 roku do dnia 8 listopada 2022 roku  do godz. 15.00:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl, (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną Urzędu)
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. za pomocą e-PUAP
----------------------------------------------------------------------------------------------

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK pobierz (552kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


-------------------------------------------------------------

UWAGA - PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT


---------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.-------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.


---------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.


-----------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.


---------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.

------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert dla zadań realizowanych w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze (501kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy (39kB) word

Klauzula informacyjna RODO (534kB) pdf

Informujemy, że nie wpłynęła żadna kandydatura.-------------------------------------------------------------------------------

Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

na realizację zadania publicznego pn.:

II Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 17.11.2021 r.

Zobacz ofertę (398kB) pdf
--------------------------------------------------------------------

Przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

-----------------------------------------------------------------------------------
Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty

na realizację zadania publicznego pn.:

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Chojnice oraz udział w turniejach piłki nożnej halowej

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 29.10.2021 r.

Zobacz ofertę (1067kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2022”, celem konsultacji.

Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZAJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 12 października 2021 roku do godz. 15.00:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl, (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną Urzędu)
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. za pomocą e-PUAP

Uchwała i Program współpracy na 2022 rok (1017kB) pdf

Formularz konsultacyjny (28kB) word

----------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert--------------------------------------------------------------------------------------

Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach

na realizację zadania publicznego pn.:

Dziedzictwo Kulturowe gminy Chojnice na stronach Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 06.08.2021 r.

Zobacz ofertę (1379kB) pdf


------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Chojnice

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert
--------------------------------------------------------------------------------------


Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

KS Czarni Ostrowite

na realizację zadania publicznego

Geocaching, czyli ostrowickie historie na wyciągnięcie ręki. Wypoczynek, turystyka, historia.

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 04.06.2021 r.

UWAGA:

W związku z tym, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice nr 64/2021 z dnia 12.04.2021
dzień 04.06.2021 będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach - wydłużeniu do dnia 07.06.2021 r. ulega termin na składanie uwag do przedłożonej oferty.

POBIERZ (2013kB) pdf


------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2020 R.


-----------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.


------------------------------------------------------------------------------------Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.

-------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.

----------------------------------------------------------

UWAGA - PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT----------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE
kandydatów na członków komisji konkursowych
 w otwartych konkursach ofert w 2021 r.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 r. nie wpłynęła żadna kandydatura.
--------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
------------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
-----------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
-------------------------------------------------------------------------Przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021


--------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O SZKOLENIU

Informujemy, że najbliższy otwarty konkurs ofert organizowany przez Gminę Chojnice odbędzie się z wykorzystaniem generatora wniosków WITKAC.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dotyczącym obsługi wspomnianego generatora.

Termin szkolenia dla organizacji pozarządowych to 27.11.2020 r. godz. 13:30.

Poniżej link za pomocą, którego organizację będą mogły dokonać rejestracji:

https://witkacwitkac.clickmeeting.com/szkolenie-dla-organizacji-witkac-pl

Po dokonaniu zapisu na szkolenie oraz potwierdzeniu po stronie WITKAC - uczestnik otrzyma link do spotkania wraz z instrukcją dołączenia.


-------------------------------------------------------------------------------------


Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2021”, celem konsultacji.

Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZAJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl (zakładka aktualności) oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 13 listopada 2020 roku do godz. 15.00:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl, (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną Urzędu)
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu).


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

na realizację zadania publicznego

ABC OPTYMISTA

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 02.11.2020 r.

Oferta (1222kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

na realizację zadania publicznego

Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 02.11.2020 r.

Oferta (1373kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem
otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada

na realizację zadania publicznego

Wsparcie dla NGO z gminy Chojnice

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 11.09.2020 r.

OFERTA (1675kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2019 R.

pobierz (900kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT

pobierz (531kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

II OTWARTY KONKURS OFERT-----------------------------------------------------------------------------------------------


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wyniki do pobrania (659kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE
kandydatów na członków komisji konkursowych
 w otwartych konkursach ofert

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert nie wpłynęła żadna kandydatura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


OTWARTY KONKURS OFERT


Instrukcja wypełnienia oferty (799kB) pdf
Karta czasu pracy wolontariusza (15kB) word------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020”, celem konsultacji.
 
Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl (zakładka aktualności) oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 8 listopada 2019 roku:

1.      osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl,
3.      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach,
         ul. 31 Stycznia   56a, 89-600 Chojnice.

Projekt uchwały (467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Siudziński (25 października 2019)
Opublikował: Marcin Siudziński (25 października 2019, 07:14:14)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (6 grudnia 2023, 11:03:19)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10863