Świadczenie dobry start


Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Świadczenie dobry start – jest udzielane w ramach programu „Dobry start”, tj. programu  wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Osoby uprawnione: rodzice, jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, osoba ucząca się - tzn. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Świadczenie przysługuje także rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Obowiązujące kryteria:
1/ kryterium wieku:
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
b) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
a) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
b) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia;
2/ uczęszczanie do szkoły, przez którą rozumie się szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Uwaga!:
► świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
   
II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko lub osobę uczącą się.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Ubiegając się o przyznanie świadczenia dobry start należy złożyć wniosek kliknij tutaj.
Ustalając prawo do świadczenia dobry start, poza wnioskiem, uwzględnia się również odpowiednio inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start, np.
·      odpis prawomocnego orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
·      odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
·      odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
·      orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start może wystąpić:
- rodzic dziecka,
- opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
- opiekun prawny dziecka,
- osoba ucząca się, tj. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią  lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- bankowości elektronicznej (banki biorące udział w programie: Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., SGB-Bank S.A.) (banki biorące udział w programie: Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., SGB-Bank S.A.),
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wnioski składają osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie gminy Chojnice.
Pojęcie „miejsca zamieszkania” nie jest tożsame z pojęciem „miejsca zameldowania”. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
Uwaga:
Wnioski o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, składają w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. w przypadku powiatu chojnickiego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego 30.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
 
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU
 
Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu świadczenia dobry start może odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wypłata świadczenia - w kasie Banku Spółdzielczego w Więcborku - Oddziale w Chojnicach, przy ul. Młodzieżowej 7, bądź przelewem na wskazane konto bankowe.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami, jeżeli są wymagane, spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
jeżeli wniosek zostanie złożony: 
       − w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30 września;
       − we wrześniu, październiku lub listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 listopada – nie zostanie rozpatrzony. 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA

1. UCHWAŁA NR 80 RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1343);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o świadczenia rodzinne na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie., w szczególności w przypadku:
- zmiany miejsca zamieszkania,
- umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjach, takich jak: dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają całodobowe utrzymanie,
- niepodjęcia nauki w szkole w roku szkolnym, na rozpoczęcie którego jest złożony wniosek lub zostało przyznane świadczenie dobry start.,
3. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest  obowiązana  do  jego  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.
4. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:
1) świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2) świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
3) świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
 5. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

metryczka


Wytworzył: Maria Wierzbowska (3 lipca 2020)
Opublikował: Maria Wierzbowska (3 lipca 2020, 07:48:09)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (3 lipca 2020, 08:15:50)
Zmieniono: korekta linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335