Świadczenie wychowawcze (500+)


Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500 Plus) to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
przysługuje:
 - matce,
 - ojcu,
 - opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
 - opiekunowi prawnemu dziecka,
do dnia ukończenia przez dziecko 18-stego roku życia.  
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom:
- na drugie i każde kolejne dziecko – niezależnie od dochodu rodziny;
- na pierwsze dziecko – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 
800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 nie będzie przysługiwało dodatkowo, jeżeli:
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
   
II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Ubiegając się o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek:
 - wzór wniosku obowiązujący w okresie świadczeniowym 2016/2017 (tj. do 30.09.2017 r.) pobierz (139kB) pdf ,
 - wzór wniosku obowiązujący na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 (od października 2017 r. do września 2018 r.) pobierz (140kB) pdf
- oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania świadczenia, w szczególności:
1/ w przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcę na pierwsze dziecko - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a)       oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku:
- 2014 – jeżeli wniosek jest składany na okres świadczeniowy 2016/2017,
- 2016 – jeżeli wniosek składany jest na okres świadczeniowy 2017/2018,
innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - 
wzór oświadczenia członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych obowiązujący w okresie świadczeniowym 2016/2017 pobierz (93kB) pdf
wzór oświadczenia członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych obowiązujący w okresie świadczeniowym 2017/2018 pobierz (93kB) pdf ;
  b)      oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014 – jeżeli wniosek jest składany na okres świadczeniowy 2016/2017,
wzór oświadczenia członka rodziny na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym obowiązujący w okresie świadczeniowym 2016/2017 pobierz (80kB) pdf ,
zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającego informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku;
  c)       zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku:
- 2014 – jeżeli wniosek jest składany na okres świadczeniowy 2016/2017 pobierz wzór (79kB) pdf ,
- 2016 – jeżeli wniosek składany jest na okres świadczeniowy 2017/2018 pobierz wzór (93kB) pdf ,
d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku
- 2014 – jeżeli wniosek jest składany na okres świadczeniowy 2016/2017,
- 2016 – jeżeli wniosek składany jest na okres świadczeniowy 2017/2018,
k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku:
- 2014 – jeżeli wniosek jest składany na okres świadczeniowy 2016/2017,
- 2016 – jeżeli wniosek składany jest na okres świadczeniowy 2017/2018,
pobierz druk;

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i kolejne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
1/ kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2/ kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
4/ odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka od jego rodzica lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd – dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko;
5/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
6/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
7/ orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
8/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany
9/ odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
10/ inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
                                                                                                                                                                                                                               
IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może wystąpić:
  • matka,
  • ojciec,
  • opiekun faktyczny dziecka albo
  • opiekun prawny dziecka.
 
Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
-   -systemów bankowości elektronicznej, w tym: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA,
- PUE ZUS, tj. platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- Profilu Zaufanego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa w ust. 1, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosku na nowe okresy świadczeniowe:

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2017 r. do września 2018 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
jeżeli wniosek zostanie złożony w: 
      −  sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2017 r.;
      −  wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik,
                           nastąpi do 30.11.2017 r.;
      − październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik
                           i listopad, nastąpi do 31.12.2017 r.
        Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od
        miesiąca złożenia wniosku, np.:
jeżeli wniosek zostanie złożony w:
      −  listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik,
                             nastąpi do 31.01.2018 r.;
      − grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik
                        i listopad, nastąpi do 28.02.2018 r.;
      − styczniu 2018 r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za
                                    październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2018 r.;
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy – 2018/2019 - będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. nastąpi w terminie do dnia 31 października 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 r., nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 r. i listopad 2018 r., nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r. (art. 21 ust. 5b ww. ustawy);
- w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r. i listopad 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r., listopad 2018 r. i grudzień 2018 r.  .
 
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).
 
VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie świadczenia wychowawczego bądź odmowa jego przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje przyznające świadczenia wychowawcze są natychmiast wykonalne.
Wypłata świadczenia wychowawczego - w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach bądź przelewem na wskazane konto bankowe.
Świadczenia wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych – świadczenie za dany miesiąc jest wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca.
Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
poniedziałki: 10:00 - 14:00
wtorki: 10:00 - 14:00
środy: 10:00 - 14:00
czwartki: 10:00 - 14:00
piątki: 10:00 - 14:00
UWAGA!
Zasadniczo wypłata świadczenia wychowawczego następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Terminy obowiązujące w odniesieniu do wniosków składanych na nowe okresy świadczeniowe zostały przedstawione w punkcie IV.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o świadczenia wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
3. W bieżącym okresie, który trwa do 30 września 2017 r. przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2014, z kolei w nowym okresie 2017/2018, który rozpoczyna się od dnia 1 października 2017 r., uwzględnia się dochody uzyskane w 2016 r.
4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
"Uzyskanie dochodu" - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (od nowego okresu 2017/2018 uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych),
c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
5. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
6. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
7. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą (Przepis obowiązuje przy ustalaniu i weryfikacji prawa do świadczeń, począwszy od nowego okresu świadczeniowego, tj. 2017/2018)
8. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności w przypadku:
o   zmiany w składzie rodziny,
o   podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami kraju,
o   zmiana miejsca zamieszkania,
o   zaprzestania sprawowania opieki faktycznej nad dzieckiem/dziećmi,
o   utrata statusu opiekuna prawnego dziecka,
o   pozostawania dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców,
o   posiadania przez pełnoletnie dziecko własnego dziecka,
o   zmiany stanu cywilnego wnioskodawcy lub członka rodziny,
o   wystąpienia okoliczności, w których świadczenie wychowawcze nie przysługuje, tj. jeżeli:
  a. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  b. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  c. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  d. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
Od nowego okresu świadczeniowego 2017/2018 świadczenie wychowawcze nie przysługuje dodatkowo, jeżeli:
  e. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (art. 8 ww. ustawy).
  Świadczeniobiorcy pobierający świadczenie na pierwsze dziecko – dodatkowo są zobowiązani do powiadomienia o uzyskaniu dochodu przez członka rodziny.
W przypadku uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
9. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest  obowiązana  do  ich  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.
10. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy, tj. wypłacenia świadczenia wychowawczego w wyniku uwzględnienia utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji uzyskania, w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, dochodu u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. (obowiązuje począwszy od nowego okresu świadczeniowego, tj. 2017/2018).
3) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
4) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
5) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
6) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
11. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Wytworzył: Maria Wierzbowska (29 września 2017)
Opublikował: Maria Wierzbowska (29 września 2017, 15:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij