Świadczenie wychowawcze (500+)


Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500 Plus) to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
przysługuje:
  - matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca*, albo
  - opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  - opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  - dyrektorowi domu pomocy społecznej,
do dnia ukończenia przez dziecko 18-stego roku życia.


*W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom, od 1 lipca 2019 r. niezależnie od dochodu rodziny.
(Informacje na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego do 30 czerwca 2019 r. pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-do-30-czerwca-2019-z-kryterium-dochodowym-na-pierwsze-dziecko).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY


Ubiegając się o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek:
- wzór wniosku obowiązujący od 1 lutego 2021 r. kliknij tutaj
- klauzula informacyjna RODO kliknij tutaj;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz),
- oraz, w zależności od indywidualnej sytuacji, zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w szczególności:
1/ zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
2/ prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
3/ orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
4/ kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
5/ kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
6/ inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

                                                                                                                                                                                                                               
IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może wystąpić: matka lub ojciec, lub opiekun faktyczny dziecka, lub opiekun prawny dziecka, lub dyrektor domu pomocy społecznej.  Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
  -  systemów bankowości elektronicznej,
  - PUE ZUS, tj. platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  - portalu Emp@tia (empatia.mrips.gov.pl).


Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
 
Prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosku na nowe okresy świadczeniowe

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy – spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
jeżeli wniosek zostanie złożony w: 
−  w okresie od lutego do kwietnia danego roku – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje do 30 czerwca tego roku;
− w maju danego roku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za czerwiec, następuje do 31 lipca tego roku;
− w czerwcu danego roku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, następuje do 31 sierpnia tego roku;
Jeżeli wniosek wpłynie później niż w czerwcu, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku:
jeżeli wniosek zostanie złożony w:
− w lipcu danego roku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za czerwiec, następuje do 30 września tego roku;
− w sierpniu danego roku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za czerwiec i lipiec, następuje do 31 października tego roku.
   
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).
 
VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.  

Wypłata świadczenia wychowawczego - w kasie Banku Spółdzielczego w Więcborku - Oddziale w Chojnicach, przy ul. Młodzieżowej 7, bądź przelewem na wskazane konto bankowe.
Świadczenia wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych – świadczenie za dany miesiąc jest wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca.
UWAGA!
Zasadniczo wypłata świadczenia wychowawczego następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Terminy obowiązujące w odniesieniu do wniosków składanych na nowe okresy świadczeniowe zostały przedstawione w punkcie IV.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 

1. Postępowanie w sprawie o świadczenia wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
3. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności w przypadku:
o   podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami kraju (także oddelegowania do pracy poza granicami kraju),
o   zmiany miejsca zamieszkania,
o   zmiany miejsca zamieszkania dziecka,
o   zaprzestania sprawowania opieki faktycznej nad dzieckiem/dziećmi,
o   utraty statusu opiekuna prawnego dziecka,
o   pozostawania dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców,
o   posiadania przez pełnoletnie dziecko własnego dziecka,
o   zmiany stanu cywilnego wnioskodawcy,
o   wystąpienia okoliczności, w których świadczenie wychowawcze nie przysługuje, tj. jeżeli:
  a. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  b. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  c. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  d. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
4. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
1) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie;
4) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia.
5. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie świadczenia wychowawczego było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.
6. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

 

metryczka


Wytworzył: Maria Wierzbowska (29 września 2017)
Opublikował: Maria Wierzbowska (29 września 2017, 15:02:54)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (10 lutego 2021, 15:44:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4867