Komunikat w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016


  


  
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW 
I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
  
  
PRZYPOMINAMY, ŻE: 
  
a/ świadczenia przyznawane są na wniosek złożony 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a. Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 07, tel. 52/3973496, wew. 349 – w  terminach: 
w sprawie stypendium szkolnego: do 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2015 r.
w sprawie zasiłku szkolnego: nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku; 
b/ każdy druk wniosku składa się z czterech części, w tym: 
·  CZĘŚĆ A: „Wnioskodawca”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu, 
·  CZĘŚĆ B: „Informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu – informacji o dochodzie nie wypełniają wnioskodawcy (rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń), których rodzina (tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, pod warunkiem, że wywiad środowiskowy został sporządzony w miesiącu złożenia wniosku o stypendium i/lub zasiłek szkolny, 
·  CZĘŚĆ C: „Oświadczenia wnioskodawcy”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu, 
·  ZAŁĄCZNIK NR 1: „Informacje o uczniu ubiegającym się o stypendium/zasiłek”, należy wypełnić oddzielnie dla każdego ucznia, np.: jeżeli rodzic ubiega się o świadczenie dla trojga dzieci – niniejszy załącznik wypełnia 3 razy;   
c/  wzory wniosków dostępne są: 
·  na stronie internetowej gminy Chojnice - http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=323, 
·  w każdej szkole na terenie gminy Chojnice, 
·  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach; 
d/  uprawnionymi do otrzymania stypendium i/lub zasiłku szkolnego - są: 
·  uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla  młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.; 
·  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, ukończenie realizacji – odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
·  uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 
·  słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.; 
e/  prawo do uzyskania: 
– stypendium szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. spokrewnionych lub niespokrewnionych osób, pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe [obie przesłanki, tj. trudna sytuacja materialna i trudna sytuacja rodzinna muszą występować jednocześnie]. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, nie może być większa niż 456 zł (wysokość dochodu  oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 3- ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.). 
–  zasiłku szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (tj.: zdarzenie, które jest zależne od wystąpienia zewnętrznych, nagłych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do uniknięcia – przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy – okoliczności, np.: kradzież mienia, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członka rodziny ucznia, pożar, powódź, itp. ). 
Nie obowiązuje kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. „e”. 
f/   formami stypendium szkolnego są: 
·  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym, w szczególności: dodatkowe płatne zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, nauka języka obcego i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia; 
·  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym, w szczególności: na zakup podręczników, słowników,  atlasów, encyklopedii, tornistra, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, wymaganego przez szkołę stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego oraz innych przyborów szkolnych i pomocy naukowych niezbędnych do uczenia się, w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
·  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym, w szczególności: dojazdów (środkami komunikacji zbiorowej) – do i ze szkoły, pobyt w bursie/internacie,  wyżywienie – dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 
·  świadczenia pieniężne – w sytuacji stwierdzenia przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, braku możliwości przyznania stypendium w ww. formach; 
g/  formami zasiłku szkolnego są: 
·  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
·  świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym; 
h/  do złożenia wniosku o przyznanie stypendium i/lub zasiłku szkolnego uprawnieni są: 

–  rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia lub upoważniony przez pełnoletniego
    ucznia, 
–  pełnoletni uczeń/ słuchacz, 
–  odpowiednio, dyrektorzy placówek, o których mowa w pkt.”d”. 
i/  do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty (np.: zaświadczenia, oświadczenia nakazy płatnicze, decyzje, odcinki renty/emerytury, przekazy pocztowe, wyrok lub ugodę sądu), potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (np. wynagrodzenie za pracę, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki z PUP, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, otrzymywane stypendia, dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego, itp.) przez poszczególnych członków rodziny  – tj. wszystkich spokrewnionych i niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe; 
j/ wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, o zmianie lub ustaniu przyczyn/y, które/a stanowiły/a podstawę do przyznania stypendium (np.: wzrost dochodu, zaprzestanie nauki przez ucznia, itp.); 
k/ stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 


Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w gminie Chojnice (218kB) pdf
Wniosek. STYPENDIUM SZKOLNE 15 rok (101kB) word
Wniosek. ZASIŁEK SZKOLNY 15 rok (87kB) word
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (32kB) word

  

metryczka


Wytworzył: Grażyna Dąbrowiecka (13 sierpnia 2015)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (18 sierpnia 2015, 07:44:31)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (18 sierpnia 2015, 07:53:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1387