Usługi opiekuńcze

I. Podstawa prawna:
1. Art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1358 )
3. Uchwała Nr XXIV/317/2004 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.12.2004r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za – realizowane w ramach zadań własnych gminy – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

II. Załączniki do procedury:
1. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodów - Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word
2. Wzór zaświadczenia lekarza potwierdzającego konieczność sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - pobierz (29kB) word
3. Tabela odpłatności - Tabela odpłatności (33kB) excel

III. Usługi opiekuńcze przysługują:
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Chojnice, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług gospodarczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 701 zł., usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności uzależniona jest od kosztu 1 godziny usług ustalonego zarządzeniem wewnętrznym dyrektora GOPS na podstawie, co roku sporządzanej, kalkulacji kosztów oraz w oparciu o wskaźniki odpłatności w poszczególnych przedziałach dochodu (tabela odpłatności stanowi załącznik do niniejszej procedury).

IV. Kto może złożyć wniosek:
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenie lekarza potwierdzające konieczność sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
5. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania określonych okoliczności.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu:
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia:
Świadczenie niepieniężne – usługi opiekuńcze.

VIII. Przewidywany termin załatwienia:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania usług.

IX. Informacje na temat trybu odwoławczego:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi:
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do ich przyznania.
2. W celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej i opracowania planu pomocy pracownik socjalny przeprowadza każdorazowo wywiad środowiskowy.

metryczka


Wytworzył: Monika Stopa (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 11:26:46)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 12:59:38)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5570