Pomoc w zakresie dożywiania

I. Podstawa prawna
1. Art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 39 ust. 1 i 2, art. 102, art. 106. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).
3. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ( M.P. rok 2018 poz. 1007).
4. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
5. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
6. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
II. Załącznik do procedury:
Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word

III. Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje:
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn.:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – kwoty 1051,50 zł (701 zł x 150%),
 • w przypadku rodziny - kwoty 792 zł (528 zł x 150%) na osobę w rodzinie.
2. Pomoc w zakresie dożywiania może zostać przyznana:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

- w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

IV. Kto może złożyć wniosek:
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłku lub protokół przyjęcia wniosku wniesionego ustnie.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 250 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania określonych okoliczności.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia
1. Posiłek.
2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.
3. Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

VIII. Przewidywany termin załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

IX. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do ich przyznania.
2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej i opracowania planu pomocy pracownik socjalny każdorazowo przeprowadza wywiad środowiskowy.

metryczka


Wytworzył: Ewa Warmbier (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 10:13:40)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 13:21:59)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3667