Dożywianie w szkole

I. Podstawa prawna
1. Art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106. Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).
3. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018 r., poz. 1007).
4. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
5. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
6. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

II. Załącznik do procedury:
1. Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word

III. Pomoc w zakresie dożywiania w szkole przysługuje:
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 792 zł (528 zł x 150%) i jednocześnie znajdują się w niżej wymienionych sytuacjach:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna,
 • inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy.
2. Pomoc w zakresie dożywiania w szkole skierowana jest w szczególności do:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Przyznanie pomocy w postaci posiłków następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Pomoc, o której mowa wyżej, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Środki na zakup posiłku są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono tej pomocy, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

IV. Kto może złożyć wniosek
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
4. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku lub protokół
przyjęcia wniosku wniesionego ustnie.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub - – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania określonych okoliczności.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia
Świadczenie niepieniężne - posiłek

VIII. Przewidywany termin załatwienia
Organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją. Natomiast, w przypadku postępowania odwoławczego – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

IX. Informacja na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi
1. Wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku – w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego uczeń korzystać będzie z posiłków - należy składać do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 771 zł.
2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki szkolnej, w okresie od
1 października do 31 maja każdego roku szkolnego.
3. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązani niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. W celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej i opracowania planu pomocy, pracownik socjalny przeprowadza każdorazowo wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

metryczka


Wytworzył: Elwira Mrówczyńska (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 09:48:20)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 13:30:56)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7959