Zasiłek pielęgnacyjny

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Przysługuje:
a/ niepełnosprawnemu dziecku;
b/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
d/ osobie, która ukończyła 75 r. ż.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
a/ osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
b/ osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
c/ jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 r., od 1.11.2019 r. - 215,84 zł.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Ubiegając się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć:
- wniosek pobierz wzór (98kB) pdf oraz
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, np. w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Niepełnosprawne dziecko, tj. dziecko w wieku do ukończenia 16 r.ż. powinno legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 r.ż. powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny może zostać również przyznany osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Organ realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra ds. rodziny, lub drogą pisemną, informacji dotyczących legitymowania się odpowiednim orzeczeniem oraz innych niezbędnych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania odpowiednich informacji lub zaświadczeń, organ wzywa wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić:
1/ pełnoletnia osoba niepełnosprawna,
2/ osoba, która ukończyła 75 r.ż.,
3/ rodzic niepełnosprawnego dziecka,
4/ opiekun prawny niepełnosprawnego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej,
5/ rodzic zastępczy – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej,
6/ inna osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- Profilu Zaufanego.
 
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego bądź odmowa jego przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne są natychmiast wykonalne.

Wypłata świadczenia - w kasie
Banku Spółdzielczego w Więcborku - Oddziale w Chojnicach, przy ul. Młodzieżowej 7, bądź przelewem na wskazane konto bankowe.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłaca się w okresach miesięcznych – świadczenie za dany miesiąc jest wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca.
UWAGA!
Zasadniczo wypłata zasiłku pielęgnacyjnego następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 
XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o zasiłek pielęgnacyjny na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
3. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, w szczególności w przypadku:
- wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- zmiany miejsca zamieszkania,
- uzyskania prawa do dodatku pielęgnacyjnego,
- umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- przysługiwania członkowi rodziny za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
4. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne (w tym zasiłek pielęgnacyjny), jest  obowiązana  do  ich  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.
5. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się, w szczególności:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;
5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
 6. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Papierkiewicz (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 12:23:12)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (27 marca 2020, 08:44:55)
Zmieniono: Aktualizacja miejsca wypłaty świadczeń w gotówce

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7471