Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHOJNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnice nr XXXIX/512/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 kwietnia 2008 r. do 30 kwietnia 2008 r.

w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach przy ul. 31-go Stycznia 56a w pokoju nr 6
– w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2008 r. w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach przy ul. 31-go Stycznia 56a w pokoju nr 6 o godz. 1400.

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 maja 2008 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (1 kwietnia 2008)
Opublikował: Karol Buława (1 kwietnia 2008, 22:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5640