Ogłoszenie projektu uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XL/591/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawiam do konsultacji projekt uchwały ws. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
            Uwagi i opinie w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 8 maja 2020 r. na adres: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzejb@gminachojnice.com.pl.

Ogłoszenie (267kB) pdf
Projekt uchwały (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Górzyński (27 kwietnia 2020)
Opublikował: Marcin Górzyński (27 kwietnia 2020, 14:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544