Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole szamb

Wójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 5 ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości, mają obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. W takim przypadku, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie szamba z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości, w sposób uniemożliwiający przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Każdy wywóz nieczystości musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem. Przypomnieć należy również, że właściciele nieruchomości, dla których zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek niezwłocznie przyłączyć się do tej sieci. Od lipca bieżącego roku prowadzone będą kontrole wywiązania się z powyższego obowiązku. Urzędnikom przeprowadzającym kontrole towarzyszyć będą często policjanci.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojnice oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. Uchylanie się od tych obowiązków zagrożone jest mandatem lub karą grzywny.

Ścieki trują

Szambo i oczyszczalnia muszą mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie. Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.

Jeśli wybudowałeś szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków – zgłoś to do urzędu!

pobierz formularz zgłoszenia szamba lub POŚ (16kB) plik


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Formella (29 maja 2015)
Opublikował: Izabela Wiencławek (29 maja 2015, 12:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2209