AKTUALNOSCI

AKTUALNOSCI

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 stycznia 2024 roku o sygn. GD.RZT.70.91.2023.JM.13 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe [...]

Informacja o naborze

Chojnice, dnia 04.01.2024 roku RŚiGN.6343.1.2024 Informacja o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice w 2024 roku.   Gmina Chojnice ogłasza nabór wniosków o udzieleniu spółkom [...]

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych [...]

SPRZEDAŻ PREFERENCYJNA WĘGLA

OGŁOSZENIE z dnia 03.11.2022 r. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236) - Gmina Chojnice informuje o przystąpieniu do [...]

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego W1-HL746.1.55.202 l.EW-f

WOJEWODA POMORSKI Gdańsk, dnia 9 lulego 2022 r. W1-HL746.1.55.202 l.EW-f O B W I E S Z C Z E NI EDziałając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz arl. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i [...]

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr [...]

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Chojnice

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz 1566 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie uzupełnienia wykazu kąpielisk na rok 2018 na [...]

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Chojnice oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz 1566 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie [...]

Informacja o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice w 2018 roku.

 Gmina Chojnice ogłasza nabór wniosków o udzieleniu spółkom wodnym pomocy finansowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowanych na terenie gminy Chojnice w 2018 roku.Na realizację [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację, iż w postępowaniu w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa [...]

Informacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku w sprawie prowadzonych badań rolniczych

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. W terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: "Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań [...]

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania zbóż, wywołanych tegorocznymi przymrozkami, zasygnalizowano Wojewodzie Pomorskiemu możliwość wystąpienia na terenie gminy Chojnice klęski [...]

Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń [...]

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole szambWójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 5 ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości, mają obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo [...]

Stanowisko Rady Gminy w Chojnicach

STANOWISKO RADY GMINY W CHOJNICACHW SPRAWIE PROTESTU ROLNIKÓW [...]

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy w Chojnicach informuje, iż osoby posiadające trudności [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice 17.03.2010r.

Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości, informację o kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie gminy Chojnice [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w Gminie Chojnice Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

test

sd sddsdsdfs sdfds fsdfs fs [...]

metryczka