Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodawie
Kłodawa 49
89-632 Brusy


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie

 • wykształcenie wyższe lub średnie

 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 • ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku


 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty

 • biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych

 • umiejętność organizowania pracy, systematyczność, samodzielność

 • wysoka kultura osobista

 • łatwość nawiązywania kontaktów 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy: etat

 • wykonywanie wszelkich prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatu szkoły

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły

 • prowadzenie sprawozdawczości (GUS, ZUS, SIO)

 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami wewnętrznymi

 • obsługa poczty elektronicznej szkoły

 • wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły

 • zamawianie materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekretariatu dyrektora 1. Wymagane dokumenty:

 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata
 • list motywacyjny

 • życiorys (CV)z opisem przebiegu pracy zawodowej

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie szkoły lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres placówki: Szkoła Podstawowa w Kłodawie, Kłodawa 49, 89-632 Brusy, w terminie do dnia 10.08.2011 do godz.12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Szkole Podstawowej w Kłodawie”

Podania, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminachojnice.com.pl), na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodawie w dniu10.08.2011 r. o godz. 12.15

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 398 – 56 - 09


Wymagane dokumenty osobowe: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. Nr 223,poz. 1458)


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodawie (27 lipca 2011)
Opublikował: Karol Buława (27 lipca 2011, 09:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8363