Awans zawodowy nauczycieliPodstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(  Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2200, Dz. U. z 2019r. poz.1650),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego. 

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się :
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora za zgodność z oryginałem;
2)  zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Formularze do pobrania:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego     (wzór). wniosek (17kB) word
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór). zaświadczenie dyrektora szkoły (13kB) word

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa 
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice, pok. Nr 308
Informacji udzielają:
Inspektor Mariola Ossowska  pok. 308, tel. 523972246

Pozostałe informacje:
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Wójta Gminy Chojnice.
Uroczystości wręczania aktów mianowania odbywają się odpowiednio we wrześniu lub styczniu, w zależności od miesiąca, w którym przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne.

Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:
od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.
Tryb odwoławczy:
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, przekazywane za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach.
Opłata skarbowa: brak
Opłaty administracyjne: brak

wniosek (17kB) word
zaświadczenie dyrektora szkoły (13kB) word
rozporządzenie (110kB) pdf

Klauzula informacyjna - awans zawodowy nauczyciela mianowanego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję ,że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Chojnicach jest:Wójt Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, 89 - 600 Chojnice, tel. 523972129;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Chojnicach jest możliwy pod adresem e-mail iod@gminachojnice.com.pl , a także pod adresem wskazanym w pkt.1;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania/odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 9b ust. 4 pkt. 2 lub 9b ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia przez Komisję Egzaminacyjną wniosku o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
5. Odbiorcą danych osobowych jest: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach i Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wójta Gminy Chojnice.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7.Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
9. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez  Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

metryczka


Wytworzył: Janina Król (19 marca 2015)
Opublikował: Janina Król (19 marca 2015, 12:04:06)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (14 lipca 2021, 10:53:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2512