Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 , poz. 1148 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. 310
tel. 52 397 2246

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Podinspektor Katarzyna Porębska
e- mail: katarzynap@gminachojnice.com.pl

IV. Wymagane wnioski:
1) Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

V. Wymagane dokumenty
- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
- skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
- potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
- potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

VI. Opłaty
Nie podlega

VII. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VIII. Opłaty za odwołanie
Nie dotyczy

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w     Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, tel. 52 3972246;
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach jest  możliwy pod adresem e-mail iod.gzo@gminachojnice.com.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
3.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), a także art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
4.  Dane osobowe przechowane będą przez okres 5 lat.
5.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6.  Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych;
8.  Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl),
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wniosek na przewóz: do pobrania (22kB) word     


 

metryczka


Wytworzył: Justyna Wesołowska (16 lipca 2013)
Opublikował: Justyna Wesołowska (16 lipca 2013, 12:07:40)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (21 sierpnia 2020, 13:56:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4754