zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


I Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. 
 2. Uchwała Rady Gminy w Chojnicach Nr XXXIII/536/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Chojnice.

 3. Uchwała Rady Gminy w Chojnicach Nr XXXIII/560/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Chojnice.


  Wydawanie zezwoleń:
  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Wójt Gminy Chojnice po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku (wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • powyżej 18% alkoholu

Sposób załatwienia:

 • Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w wniosku o wydanie zezwolenia) należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Chojnicach (ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice).

 • Pełną dokumentację przekazuje się następnie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada, czy lokalizacja proponowanego we wniosku punktu sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodna z uchwałami Rady Gminy w Chojnicach, o których mowa w pkt 2-5 niniejszej informacji.

 • Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości:

  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 15% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

  (w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.)
  Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach (biuro nr 210) czynnej w godzinach:
  od poniedziałku do piątku: 8.00 – 14.00
  lub na konto nr: 56 1020 2791 0000 7502 0319 0352


II Wymagane wnioski
pobierz wniosek (55kB) pdf
wniosek na zezwolenie jednorazowe (73kB) plik

III Wymagane załączniki
informacja we wniosku;

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
  alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 


IV Dokumenty do wglądu

V Opłaty
Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 15% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

(w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.)


VI Termin załatwienia sprawy
30 dni lub w sprawach wymagających dłuższych ustaleń - zgodnie z terminami w kpa


VII Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tel. 52/8801330
pok. 207 II piętro

VIII Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice


IX Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


X Opłaty za odwołanie

Nie występują

XI Uwagi
wniosek o wydanie zezwolenia można również pobrać w biurze nr 207

metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (19 czerwca 2006)
Opublikował: Karol Buława (19 czerwca 2006, 09:35:58)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (10 czerwca 2022, 11:08:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20586