.

Postępowanie w sprawach pomocy społecznej

 

Złożenie wniosku – wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być również udzielana z urzędu.

Wymagane dokumenty  - dowód osobisty, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, wysokość i źródła dochodów - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i inne dokumenty każdorazowo wskazane przez pracownika socjalnego a związane z sytuacją, w jakiej znajduje się konkretna osoba lub rodzina.

Obowiązek sporządzania wywiadów – przed przyznaniem świadczenia, pracownik socjalny przeprowadza wywiady:

- środowiskowy (rodzinny), żeby określić sytuację osobistą i majątkową osoby/rodziny oraz ustalić wspólnie z osobą zainteresowaną wstępny plan działań i pomocy mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której znalazła się osoba zainteresowana i jej rodzina.

- tzw. alimentacyjny u osób zobowiązanych do alimentacji, ażeby ustalić z małżonkiem, zstępnymi (dziećmi) lub wstępnymi (rodzicami) wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Informacje zawarte w wywiadach objęte są tajemnicą służbową .

Wydanie decyzji administracyjnej – przyznanie wsparcia z pomocy społecznej bądź odmowa przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, która zostaje wydana w ciągu miesiąca ( lub dwóch miesięcy – w przypadkach szczególnych ) od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją.

Wypłata świadczeń – w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach bądź przelewem na konto bankowe.

metryczka


Wytworzył: Maria Wierzbowska (31 stycznia 2006)
Opublikował: Ireneusz Szark (31 stycznia 2006, 12:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8696