.

Podstawowe rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały - przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jej jest niższy od ustawowego kryterium - tj. w przypadku osoby samotnej 701 zł, a osoby w rodzinie 528 zł, ponadto dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustawowego kryterium na osobę w rodzinie – 5528 zł.
Zasiłku stałego nie otrzyma osoba posiadająca jednocześnie uprawnienia do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
wysokość zasiłku:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł) a faktycznym dochodem tej osoby;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Przykłady:
1/ jedynym dochodem osoby ubiegającej się jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 zł – kwota zasiłku stałego wyniesie 516,58 zł (701 zł – 184,42 zł);
2/ w rodzinie jest osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku i jej dochód nie przekracza kwoty 528 zł. Po zliczeniu dochodów wszystkich członków rodziny okazało się, że na jedną osobę przypada 170 zł – kwota zasiłku stałego wyniesie 358 zł (528 zł – 170 zł).

Uwaga!!! Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa od 645 zł i niższa od 30 zł miesięcznie;

- zasiłek okresowy - przysługuje osobie lub rodzinie, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie;
wysokość zasiłku ustalana jest w następujący sposób: od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się faktyczny dochód osoby lub rodziny. Obowiązuje zasada ustalająca minimalną kwotę zasiłku okresowego, i tak: minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – od 50 % do 75 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny – od 50 % do 55 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Przykłady:
1/ osoba samotna osiąga dochód 329 zł. Wysokość zasiłku wyniesie w granicach od 186 zł do 279 zł, tj. 701 zł – 329 zł = 372 zł x 50%/75%;
2/ trzyosobowa rodzina osiąga dochód 1.170 zł. Wysokość zasiłku zostanie ustalona na poziomie od 207 zł do 227,70 zł , tj. 1.584 zł (ustawowe kryterium dochodowe rodziny 528 zł x 3 osoby) minus 1.170 zł (dochód rodziny) = 414 zł x 50%/55%;

- zasiłek celowy - przysługuje w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Ponadto może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
wysokość zasiłku ustalana jest każdorazowo na podstawie okoliczności sprawy i możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.


Świadczenia niepieniężne:


- schronienie - przysługuje osobom bezdomnym;
- ubranie - przysługuje osobom pozbawionym niezbędnej odzieży, w tym obuwia;
- posiłek, w tym dożywianie dzieci - przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w tym także dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole;
- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi -przysługują w szczególności osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność, wysokość której uzależniona jest od poziomu uzyskiwanych dochodów.

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2019 r.
Tabela do pobrania (33kB) excel
Tabela odpłatności za 1 godzinę usług specjalistycznych w 2019 r.
Tabela do pobrania (32kB) excel

- umieszczanie w domu pomocy społecznej - przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (obecnie ok. 4.000 zł). Jeżeli mieszkaniec domu nie ponosi pełnej odpłatności, obowiązani do jej wnoszenia są w kolejności: 1/ małżonek, zstępni przed wstępnymi i 2/ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Druki do pobrania:
- Zgoda na umieszczenie w DPS
druk do pobrania (22kB) word
- Zaświadczenie lekarskie
druk do pobrania (30kB) word
- Zaświadczenie lekarza psychiatry
druk do pobrania (25kB) word
- Zaświadczenie psychologa
druk do pobrania (27kB) word


metryczka


Wytworzył: Maria Wierzbowska (31 stycznia 2006)
Opublikował: Ireneusz Szark (31 stycznia 2006, 11:56:04)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (8 maja 2019, 13:28:24)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11791