Kto może korzystać z pomocy społecznej

Kto może korzystać z pomocy społecznej


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, które spełniają kryteria, warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, tj.:
- kryterium dysfunkcji - tj. okoliczności, z powodu których udziela się wsparcia, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
- kryterium dochodowe - faktyczny dochód ubiegających się o pomoc nie może przekroczyć, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a w przypadku rodziny 528 zł na każdą osobę w rodzinie.

Uwaga: w/w kryteria mogą ulegać zmianie w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie realizowanych programów osłonowych – np. w 2019 r. pomoc w formie posiłku może otrzymać osoba/rodzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium (patrz: Uchwała nr 140 z dn. 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023) .

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (bez względu na tytuł i źródła ich uzyskiwania) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. ubiegając się o pomoc w styczniu, należy uwzględnić dochód z grudnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu nie wlicza się: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny), jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Dochody wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących sumuje się - dotyczy to dochodów z gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), jak i źródeł pozarolniczych.

druk zaświadczenia o wysokości dochodów
Druk do pobrania (26kB) word

Obliczanie dochodu w rodzinie czteroosobowej – przykład:
faktyczny, miesięczny dochód rodziny = 1.990 zł, w tym: renta inwalidzka męża 700 zł , wynagrodzenie za pracę żony 1100 zł i dwa zasiłki rodzinne na córkę oraz syna 190 zł; ustawowe kryterium dochodowe dla w/w rodziny = 2.112 zł, tj. 4 osoby x 528 zł. Dochód w/w rodziny jest niższy od kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej o 122 zł – rodzina może więc ubiegać się o wsparcie;


-dodatkowe warunki uzyskania pomocy:
- konieczność aktywności własnej, udzielania rzetelnych informacji i racjonalnego dysponowania posiadanym budżetem domowym, w tym systematyczne współdziałanie z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych. W celu określenia sposobu współdziałania pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą/rodziną korzystającą z pomocy. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych (o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia;
- możliwości pomocy społecznej - rodzaj, forma i wysokość udzielanych świadczeń determinowana jest całokształtem okoliczności występujących w konkretnej sprawie oraz wielkością środków finansowych jakimi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w kontekście liczby osób/rodzin uprawnionych do uzyskania pomocy w rejonie działania.

metryczka


Wytworzył: Maria Wierzbowska (31 stycznia 2006)
Opublikował: Ireneusz Szark (31 stycznia 2006, 11:45:38)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 10:00:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17938