Strona główna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Telefon: (052) 3973496, (0-52) 3963840,
Fax: (0-52) 3963841
e-mail: gops@gminachojnice.com.pl

NIP 555-18-68-211
REGON 771520573


   Dni i godziny pracy GOPS: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


DYREKTOR GOPS
mgr Beata Pryba
Telefon (0-52) 8801380 wew. 380
e-mail: beatap@gminachojnice.com.pl
przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9.00-14.00                                             
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     w Chojnicach
, zwany dalej ośrodkiem, z siedzibą w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a,
    reprezentowany przez dyrektora;
2) w ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, biuro 01, nr telefonu 52 3973496
    wew. 367, adres e-mail agnieszkat@gminachojnice.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio:
    a/ w celu niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
        z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. - adekwatnie do
        Pani/Pana sprawy
 ustaw:
        - kodeks postępowania administracyjnego,
        - o pomocy społecznej,
        - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
        - o Karcie Dużej Rodziny,
        - o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
        - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
        - o systemie oświaty,
        - o świadczeniach rodzinnych,
        - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
        - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
        - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
        - o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
rozporządzenia:
        - w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start";
    b/  w celu:
        - zatrudnienia w ośrodku (w tym prowadzenia rekrutacji),
        - realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia procedur zamówień publicznych, w tym
          zamówień o wartości nieprzekraczających progu, od którego istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
        - realizacji praktyk studenckich, staży zawodowych;
Przetwarzanie danych osobowych, wykraczające poza zakres określony przepisami prawa, np. przetwarzanie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny (obowiązkowy w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną), pozyskiwanych w celu ułatwienia kontaktu w sprawie wniosku, jest dokonywane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych;
4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne,
    niepodanie wymaganych prawem informacji spowoduje, że złożony wniosek (oferta) nie będzie
    mógł zostać rozpatrzony, co uniemożliwi np. wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
    przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń
    rodzinnych;
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla GOPS w Chojnicach, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
    uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. np.:
    - organom administracji publicznej,
    - Policji, prokuraturze, sądom,
    oraz podmiotom, które wykonują usługi na rzecz ośrodka i jednocześnie zawarły z ośrodkiem
    umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. Urzędowi Gminy, świadczącemu
    usługi z zakresu pomocy prawnej, przechowywania akt, wypłaty świadczeń gotówkowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
    międzynarodowych;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej);
9) posiada Pani/Pan prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy ośrodek jest zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego),
    - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w odniesieniu do danych
       przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
       zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
       cofnięciem;
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w GOPS w Chojnicach - Agnieszką Theil.metryczka


Wytworzył: Ireneusz Szark (30 stycznia 2006)
Opublikował: Ireneusz Szark (30 stycznia 2006, 13:09:47)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (19 października 2021, 12:02:55)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9685