Opis wydziału

WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Brunka
pok. nr 112
tel. 52 88 01 318


ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Anna Michalak
pok. nr 112
tel. 52 88 01 318


GOSPODARKA WODNA, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

mgr inż. Maciej Drozd - Inspektor
pok. nr 110
tel. 52 88 01 313

mgr Ireneusz Kierszk - Inspektor
pok. nr 111
tel. 52 88 01 316

Justyna Lica - Pomoc administracyjna
pok. nr 110
tel. 52 88 01 317

GOSPODARKA ODPADAMI

mgr inż. Dorota Goldian - Inspektor
pok. nr 111
tel. 52 88 01 315

GOSPODARKA GRUNTAMI

mgr Piotr Wulczyński - Inspektor
pok. nr 105
tel. 52 88 01 305

mgr inż. Sebastian Rutkowski - Inspektor
pok. nr 105
tel. 52 88 01 305


mgr Izabela Wiencławek - Inspektor
pok. nr 110
tel. 52 88 01 3141/ Zatwierdzanie planów łowieckich oraz mediacja pomiędzy stronami przy likwidacji szkód łowieckich

2/ Ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- zakładanie parków wiejskich i wiejskich terenów rekreacji
- opiniowanie planów gospodarki odpadami
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy z wyłączeniem spraw przekazanych do realizacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej

3/ Sprawy związane z gospodarką leśną w lasach gminnych

4/ Zapobieganie bezdomności zwierząt

5/ Sprawy związane z gospodarką wodną określonych w ustawie prawo wodne

6/ Sprawy związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach

7/ Prowadzenia postępowań administracyjnych i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8/ Gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz przekazywanie w trwały zarząd

9/ Ustalanie wartości gruntów komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich

10/ Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy

11/ Komunalizacja gruntów

12/ Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

13/ Tworzenie gminnych zasobów gruntów, gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami

14/ Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z powstaniem infrastruktury /wodociąg lub kanalizacja sanitarna/ oraz w związku z podziałem nieruchomości

15/ Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości

16/ Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pomoc w prowadzeniu działalności rolniczej przez rolników

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006)
Opublikował: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006, 09:45:50)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (2 sierpnia 2021, 13:25:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16569