XXII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXII/362/2021 
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/362/2021 (2543kB) pdf

UCHWAŁA NR XXII/363/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXII/364/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212

UCHWAŁA NR XXII/365/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tuchola

UCHWAŁA NR XXII/366/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo

UCHWAŁA NR XXII/367/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXII/368/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”
na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXII/369/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/343/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Chojnice na dofinansowanie
zadania pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
w Chojnicach”

UCHWAŁA NR XXII/370/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji P. L. dotyczącej zaniechania poboru podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 roku oraz zwrotu uiszczonego podatku za rok 2020

UCHWAŁA NR XXII/371/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji P. O. S. dotyczącej uchwalenia ustawy, która zwolni przedsiębiorców
z płacenia podatku od nieruchomości za rok 2021

UCHWAŁA NR XXII/372/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXII/373/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/629/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie określania zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2019 roku i latach następnych

UCHWAŁA NR XXII/374/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Chojnice na lata 2021-2035"

UCHWAŁA NR XXII/375/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych- gminnych

UCHWAŁA NR XXII/376/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ogorzeliny

UCHWAŁA NR XXII/377/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXII/378/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Nieżychowice, obręb geodezyjny Nieżychowice

UCHWAŁA NR XXII/379/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie

UCHWAŁA NR XXII/380/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice

UCHWAŁA NR XXII/381/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ogorzeliny

UCHWAŁA NR XXII/382/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy

UCHWAŁA NR XXII/383/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chojniczki

UCHWAŁA NR XXII/384/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite

UCHWAŁA NR XXII/385/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chojnicach na lata 2021 - 2023

UCHWAŁA NR XXII/386/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie nadania Pani Gabrieli Słominskiej tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"

UCHWAŁA NR XXII/387/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Słominskiemu tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”

UCHWAŁA NR XXII/388/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej "zaniechania poboru opłat za koncesję pozwalającą na
stacjonarną sprzedaż alkoholu adekwatnie do okresu, gdzie możliwości sprzedaży zostały ograniczone"

UCHWAŁA NR XXII/389/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Chojnice
należnej w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXII/390/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXII/391/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chojnice oraz prawa własności posadowionego na tej
nieruchomości budynku

UCHWAŁA NR XXII/392/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję Alarm! STOP
zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

UCHWAŁA NR XXII/393/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu
Polskiego-Społeczny Komitet Konstytucyjny

metryczka


Wytworzył: JD (4 marca 2021)
Opublikował: Justyna Dziamecka (4 marca 2021, 09:48:52)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (4 marca 2021, 11:37:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90