PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja / deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

I. Podstawa prawna

art.2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm. ) oraz art. 207 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).
Uchwała Nr VIII/150/2015 Rady Gminy w Chojnice z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości pobierz (95kB) pdf


II. Wymagane wnioski

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – pobierz (153kB) pdf / pobierz PDF (153kB) pdf  

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości – pobierz (223kB) word / pobierz PDF (119kB) pdf
    Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości:
    a/ Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania - pobierz (75kB) pdf
    b/ Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - pobierz (93kB) pdf

III. Wymagane załączniki

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

- akt notarialny,
- umowa kupna – sprzedaży,
- umowa dzierżawy
- inny dokument potwierdzający dane z wykazu nieruchomości.

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Chojnice
Wydział Finansowy
Podatki i Opłaty Lokalne pokój nr 209
Tel. 52 3972129 wew. 312

VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Uwagi

Brak
--------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
• właściciel
• użytkownik wieczysty
• samoistny posiadacz
• w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

pobierz (153kB) pdf

deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

pobierz (223kB) word / pobierz PDF (119kB) pdf
pobierz (75kB) pdf
pobierz (93kB) pdf

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku od nieruchomości. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).
Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

• osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

• osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,

- przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa,
Przelewu podatku należy dokonywać na rachunek bankowy
nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Więcborku

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Chojnice ustalono w następującej wysokości:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3/ od budynków lub ich części przeznaczonych na ośrodki wczasowe – 14,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4/od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6/ od budynków położonych na terenach rodzinnych ogródków działkowych przekraczających normy powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą – 7,36zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
7/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 7,36zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
8/ od pozostałych budynków lub ich części – 7,36zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
1. w przypadku, gdy jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, świadczenie przedemerytalne – 3,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2. od budynków lub ich części przystosowanych i wykorzystywanych na cele agroturystyczne - 6,64zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
9/ od budowli - 2% ich wartości określony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ww. ustawy o podatkach,
10/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu ma sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
11/ od gruntów przeznaczonych pod ośrodki wczasowe lub użytkowanych na te cele – 0,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
12/ od gruntów przeznaczonych pod wysypiska odpadów – 0,89zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
13/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58zł od 1ha powierzchni użytkowej,
14/ od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,25zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
15/ od pozostałych gruntów – 0,25zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się:
1/ nieruchomości bądź ich części przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną i przeciwpożarową, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
2/ nieruchomości lub ich części związane z gospodarką wodno – ściekową.
Dodatkowo podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości zawartych w Uchwale Nr XLIV/585/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 3 października 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej z terenu gminy Chojnice uiszczają należny podatek w kasie Urzędu Gminy, a z terenu wsi do rąk miejscowego sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji na temat stosowanych stawek podatku od nieruchomości oraz możliwości skorzystania ze zwolnień można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy pok. 209.


Wytworzył: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006)
Opublikował: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006, 11:55:06)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (7 stycznia 2016, 07:54:11)
Zmieniono: dodanie druków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14956

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij