Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.19.2011
wartość: pon. prog. określ. w przep. wyd. na podst art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Chojnice, dnia 06.12.2011 roku BPR. 271.19.3.2011 Wszyscy wykonawcy Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.11.2011 r. pod numerem 398518-2011. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej PZP - informuję, iż prowadzone przez Gminę Chojnice postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do 9 szkół podstawowych w gminie Chojnice, w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie W dniu 05.12.2011 roku miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę 79.911,00 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotową inwestycję 58.500,00 zł. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji wskazanej w petitum niniejszego pisma, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Z poważaniem  

zamówienie na:

dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.271.4.2011
wartość: poniżej kwoty określonej w przep. wyd. na podst.art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego. Przetarg unieważniono z powodu odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 oferty, która wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie jako jedyna i nie spełniła wymogów SIWZ .  

zamówienie na:

Budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.11.1.2011
wartość: Pow. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 11 sierpnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dla Gminy Chojnice” – opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.07.2011 roku pod nr: 2011/S 126-208839. Gmina Chojnice działając na podstawie art. 93 ust. 1 oraz art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dla Gminy Chojnice” dla wszystkich sześciu części. Części I-V zostają unieważnione w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast części VI z powodu nie złożenia żadnej oferty. 

zamówienie na:

Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Ostrowite

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.12.2011
wartość: Pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 26 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Chojnice, dnia 27.07.2011 roku BPR. 271.12.6.2011 Wszyscy wykonawcy Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Ostrowite”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.07.2011 r. pod numerem 187949-2011. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej PZP - informuję, iż prowadzone przez Gminę Chojnice postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Ostrowite w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie W dniu 26.07.2011 roku miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę 403.000,00 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotową inwestycję 400.000,00 zł. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji wskazanej w petitum niniejszego pisma, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 7.000.000,-zł

zamawiający: Gmina Chojnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Fn.3022.1.2011
wartość: 7000000
termin składania ofert: 8 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Fn.3022.1.2011 Chojnice, dnia 02.06.2011 roku Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Fn.3022.1.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,-zł ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Chojnice, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,- zł, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). UZASADNIENIE W dniu 28.04.2011 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojnice umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,- zł. Zamawiający, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 11 ust. 1 i 7 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie zamieścił ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wobec powyższego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy sprawie zamówienia publicznego. Z poważaniem  

zamówienie na:

Przebudowa 0,19 km ul. Sportowej w miejsc. Silno gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BM.271.04.2011
wartość: Poniżej kwoty ustalonej na podst. przepisów wg art 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: dot. przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowę 0,19 km ul. Sportowej w miejsc. Silno gm. Chojnice . Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; zostało na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnione. Oferta złożona przez firmę Pol-Dróg Chojnice Spółka z o. o. ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 189 805,52 zł, jest wyższa od kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy - ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: pretarg nieograniczony
nr sprawy: Or 0717-13/10
wartość: pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art. 8 ust. 11 PZP
termin składania ofert: 4 lutego 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo”, w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.01.2011 r. pod numerem 31783 – 2011. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dnia 04.02.2011 r. o godzinie 09:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo”, w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”. Wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:  Oferta nr 1 – Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń – cena brutto 60.270,00 zł (3,33 % wartości nadzorowanych robót budowlanych netto), termin wykonania zamówienia: do 30.07.2011 r.  Oferta nr 2 – ELJOT B L M JAROSZ, ul. Edisona 66, 80-172 Gdańsk – cena brutto 47.970,00 zł (2,6 % wartości nadzorowanych robót budowlanych netto), termin wykonania zamówienia: do 30.07.2011 r.  Oferta nr 3 – Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów – cena brutto 35.600,75 zł (5,2 % wartości nadzorowanych robót budowlanych netto), termin wykonania zamówienia: do 30.07.2011 r. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 25.500,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)