Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-1/10/AC
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: Chojnice, dnia 29.12.2010 roku BM. 341-1/10/AC Wszyscy wykonawcy Dot.: postępowania przetargowego na „Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice”. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwaną dalej PZP – informuję, iż prowadzone przez Gminę Chojnice postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w nagłówku niniejszego pisma, w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie W toku prowadzenia postępowania na udzielenie przedmiotowego zamówienia zostały złożone 3 oferty. Po otwarciu ofert i przeprowadzeniu badania ich zawartości i treści Zamawiający uznał, iż postępowanie to jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający po gruntownym przeanalizowaniu ofert oraz pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) zauważył, iż pomiędzy treścią jej rozdziału XIII „Opis sposobu obliczenia ceny”, a załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj. formularzem oferty zachodzi sprzeczność. Treść rozdziału XIII „Opis sposobu obliczenia ceny”: „Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową podaną w złotych polskich (PLN) za całość przedmiotu zamówienia za przygotowanie projektów decyzji (o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odmownej) w wysokości:” Treść formularza oferty: „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za przygotowanie projektu decyzji (o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odmownej) za cenę:” Sprzeczność pomiędzy przywołanymi powyżej fragmentami dokumentacji przetargowej polega więc na fakcie, iż zgodnie z treścią rozdziału XIII Wykonawca powinien obliczyć cenę za całość Zamówienia, tj. szacowaną na 280 szt. projektów decyzji, natomiast zgodnie z treścią formularza oferty powinien on wpisać w nim cenę za przygotowanie projektu decyzji (jednego projektu). Nadto § 7 wzoru umowy stanowiącego element SIWZ regulujący kwestię wynagrodzenia Wykonawcy posiada treść: „Strony ustalają wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji (o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odmownej) w wysokości:” W związku z powyższym, przeniesienie zaoferowanej przez Wykonawców ceny oferty do treści wzoru umowy jest niemożliwe, gdyż (poza ewidentną sprzecznością) doprowadziłoby do tego, iż zaoferowane przez składających oferty warunki cenowe byłyby rażąco niskie. Nadto treść art. 87 Prawa Zamówień Publicznych regulującego kwestie poprawiania omyłek w ofercie nie pozwala na dokonanie poprawek w przedmiotowym postępowaniu. W związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w tej sprawie z powodu jego obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego polegającą na obarczeniu SIWZ wyżej wymienionymi błędami.  

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia treningu zadaniowego W ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-17/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 listopada 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93.ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że prowadzone - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia treningu zadaniowego w ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Jednocześnie informuję o zamiarze ogłoszenia – w najbliższych dniach - drugiego przetargu na usługę przeprowadzenia treningu zadaniowego.  

zamówienie na:

Remont rurociągu melioracyjnego-deszczowego w miejscowości Granowo, gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RŚiGN 6217 M – 18/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 8 listopada 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: pobierz plik {unieważnienie} 

zamówienie na:

Przebudowa 0,48 km ul. Droga pod Strzechę w m. Charzykowy gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-9/10
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 5 października 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; zostało na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnione. Oferta złożona przez firmę Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk”, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy za cenę brutto: 969 791,21 zł, jest wyższa od kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa” W ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-12/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 września 2010  12:15
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93.ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, póz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że prowadzone - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice -postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa\\\\\\\" w ramach projektu „Moja przyszłość - aktywność\\\\\\\", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. l pkt 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Wada postępowania polega na zamieszczeniu błędnej nazwy usługi w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu nr 284242 - 2010 z dn. 09.09.2010 jest nazwa „Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego ...\\\\\\\", a powinna być „ Usługa przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa\\\\\\\" .... Jednocześnie informuję o zamiarze ogłoszenia - w najbliższych dniach - drugiego przetargu na usługę przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa\\\\\\\".  

zamówienie na:

budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.341-7/10
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 27 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Chojnice, dnia 04.08.2010 roku Or. 341-7/9/10 Wszyscy wykonawcy Dot.: postępowania przetargowego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice”. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – zwaną dalej PZP - informuję, iż prowadzone przez Gminę Chojnice postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie W toku prowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia wskazanego w petitum niniejszego pisma zostały złożone 3 oferty. Po otwarciu ofert i przeprowadzeniu badania ich zawartości i treści Zamawiający uznał w dniu 27.07.2010 r. za najkorzystniejszą ofertę firmy Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego opiewającą na kwotę 404.607,91 zł. W tym samym dniu Wykonawca firma Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy, którego oferta została uznana za drugą najkorzystniejszą zwrócił się do Zamawiającego o udostępnienie protokołu z postępowania wraz z załącznikiem – kopią oferty firmy Sport Grupa Sp. z o.o. , czemu Gmina Chojnice uczyniła zadość, wysyłając przedmiotowe dokumenty występującemu o nie w dniu 28.07.2010 r. Po ich analizie firma Speed Sport Sp. z o.o. przesłała w dniu 30.07.2010 r. pismo – informację podając jako podstawę prawną art. 181 PZP, zawierające w swej treści zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 82 ust. 3 PZP poprzez wybór oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) oraz zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty niezgodnej ze SIWZ. Niezgodność miała polegać na zaoferowaniu przez firmę Sport Grupa Sp. z o.o. innego wymiaru płytki niż wskazanego w SIWZ (270×270mm i grubości 18mm podczas gdy Zamawiający wskazał wymiary 300×300mm i grubość 15,8mm przy tolerancji +10%) oraz braku dwóch dokumentów potwierdzających jakość (wskazanych w SIWZ) tj.: świadectwa klasyfikacji ogniowej oraz certyfikatów federacji gier zespołowych przewidzianych do uprawiania na tym boisku. W związku z powyższym, Zamawiający tego samego dnia (30.07.2010 r.) zwrócił się do firmy Sport Grupa Sp. z o.o., na podstawie art. 87 ust. 1 PZP z prośbą o udzielenie wyjaśnień, czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ czy zgodnie z załączonym (nie żądanym przez Gminę Chojnice) do swej oferty dokumentem pn.: „Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1183/2010 – Modułowa nawierzchnia sportowa VERSA COURT ELITE” stanowiący specyfikację techniczną pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych, potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami tego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów – wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, z którego wynika iż oferowana nawierzchnia nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W dniu 02.08.2010 r. firma Sport Grupa Sp. z o.o. przesłała wyjaśnienia, w których podniosła zarzut opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dodatkowo podnosząc, iż to firma Speed Sport Sp. z o.o. przygotowała dokumentację techniczną dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wskazała na pewne inne błędy dot. wymagań nawierzchni tj. metoda badań twardości nawierzchni przynależna pomiarom twardości metalu zastosowana do pomiaru tworzywa sztucznego, przyjęte błędne jednostki wyrażające poszczególne parametry nawierzchni w szczególności: - twardość podana w Projekcie budowlanym została podana w stopniach Rockwell’a dotyczących twardości metali zamiast stopni w skali Shore’a; - w tym samym dokumencie jednostką podaną na wytrzymałość na rozciąganie przedmiotowej nawierzchni została podana w kg/cm² zamiast N/mm²; - błędne wskazanie wytrzymałości na zerwanie wyrażone w % zamiast wytrzymałości na rozdzieranie wyrażone w N i wydłużanie względne przy zerwaniu wyrażone w %; - nadto wskazano zarzut, iż polskie i europejskie normy nie przewidują wyznaczania współczynnika tarcia jako parametru opisującego zewnętrzną nawierzchnię sportową, przewidują natomiast wyznaczanie odporności na poślizg wyznaczonej w stopniach PTV oraz niemożność dostarczenia Świadectwa niepalności (klasyfikacja E) gdyż klasyfikacja palności E można by nazwać „Świadectwem o łatwopalności”, - ostatni zarzut dotyczy dopuszczalnego zakresu tolerancji wymiaru modułu opisanego jako + 10% podczas gdy zwyczajowo opisuje się go w kierunkach „+/-”. Zamawiający po gruntownym przeanalizowaniu pism obu Wykonawców tj. firm Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy oraz Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 PZP unieważnia postępowanie przetargowe w tej sprawie z powodu jego obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego polegającą na obarczeniu Projektu Budowlanego wyżej wymienionymi błędami. Z poważaniem  

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej adaptacji terenu po byłej oczyszczalni ścieków w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice na siedzibę Spółki oraz zagospodarowanie całości działek.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwoty 125.000 Euro
termin składania ofert: 12 marca 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej adaptacji terenu po byłej oczyszczalni ścieków w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice na siedzibę Spółki oraz zagospodarowanie całości działek, z powodu braku ofert.  

zamówienie na:

wycenę nieruchomości oraz sporządzanie inwentaryzacji budowlanych

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or. 341-2/10
wartość: Poniżej kwot okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 stycznia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wycenę nieruchomości oraz sporządzanie inwentaryzacji budowlanych dla Gminy Chojnice”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.01.2010 r. pod numerem 7172-2010. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuje, iż po dokonaniu ponownej oceny ofert na skutek wniesionego protestu postępowanie na „wycenę nieruchomości oraz sporządzanie inwentaryzacji budowlanych dla Gminy Chojnice” zostaje unieważnione z powodu obarczenia postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) obliguje Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie podano jednostki miary dla uproszczonej inwentaryzacji budynków zawierającej: rzuty poziome, przekroje pionowe i techniczny opis obiektu, co przyczyniło się do powstania niejednoznacznej interpretacji przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Część Wykonawców dokonując wyceny tej usługi podała koszt inwentaryzacji całego obiektu, natomiast jeden z Wykonawców podał w formularzu ofertowym cenę za inwentaryzację 1 m2 budynku. Brak wspólnej podstawy wyceny tej usługi ma zasadniczy wpływ na ceny złożonych ofert, co bezpośrednio uniemożliwia ich porównanie, a tym samym wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie ważnej umowy. Należy nadmienić, że Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). W niniejszym przypadku nieprecyzyjne zapisy w SIWZ przyczyniły się do niemożności bezstronnego porównania ofert, a tym samym do naruszenia jednej z kluczowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)