Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (II)
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 września 2007
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków PK-15b dla ul. Angowickiej miejscowości Lichnowy gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tyś. euro
termin składania ofert: 7 września 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach zawiadamia, że prowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na budowę „Kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków PK-15b dla ul. Angowickiej w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice”, postanowiono unieważnić na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 164. poz. 1163 z późn. zm.), gdyż obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie Zamawiający podał błędne informacje dotyczące wartości zamówienia powyżej 60 tyś. EURO, co jest niezgodne z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz dotyczące przysługującego odwołania, przez co naruszył art. 184 ust. 1 ustawy, ponieważ wartość zamówienia będzie niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W formularzu ZP-400 pkt. II.1.3 nieprecyzyjnie określono zakres zamówienia polegający na przebudowie przepompowni ścieków szt. 2. Mając powyższe na względzie w związku z art. 11 ust. 4 ustawy Pzp postanowiono prowadzone postępowanie unieważnić i wszcząć nowe.  

zamówienie na:

Utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 sierpnia 2007
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice zostało unieważnione z powodu braku ofert. 

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Cołdanki gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chonice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 800000zł
termin składania ofert: 12 lipca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 28.06.2007r. 

zamówienie na:

dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do szkół

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 marca 2007  09:00
przyczyna unieważnienia: przetarg został unieważniony ponieważ wystąpiła pomyłka w SIWZ (Dział IX) dotycząca lokalizacji siedziby dostawcy, która ograniczyła zasady uczciwej konkurencji art. 93 pkt 7ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa infrastruktury drogowej komunikującej tereny inwestycyjne z istniejącą siecia dróg w m. Topole, gmina Chojnice"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (II)
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 20 marca 2007
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,( Dz.U.nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa infrastruktury drogowej komunikującej tereny inwestycyjne z istniejącą siecia dróg w m. Topole, gmina Chojnice"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2007
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.  

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA GMINY CHOJNICE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 19 stycznia 2007
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm. oraz tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.), Gmina Chojnice unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na „sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Gminy Chojnice” z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. Wpłynęła tylko 1 oferta, złożona przez stację Paliw Niciejewscy Spółka Jawna z siedzibą w Karolewie, która została uznana za niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 60.000 Euro
termin składania ofert: 3 stycznia 2007  08:00
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm. oraz tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.), Gmina Chojnice unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na „sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Gminy Chojnice” z powodu braku ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)