Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

dostawę wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki oraz sołectwie Kruszka

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 €
termin składania ofert: 10 listopada 2006
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.) Gmina Chojnice unieważnia III postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na „Dostawę wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór – Cołdanki oraz sołectwie Kruszka” ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawę wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór-Cołdanki oraz sołectwie Kruszka

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 €
termin składania ofert: 20 października 2006
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.) Gmina Chojnice unieważnia II postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na „Dostawę wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór – Cołdanki oraz sołectwie Kruszka” ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia oraz dla części zamówienia nr II – Nowy Dwór, również z powodu braku oferty niepodlegajacej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Modernizacja 380 mb drogi gminnej w miejscowości Moszczenica gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2006
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości do 60 000 €) na Modernizację 380 mb drogi gminnej w miejscowości Moszczenica gm. Chojnice zostało unieważnione z powodu braku ofert. 

zamówienie na:

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA 2 PLACÓW ZABAW dla dzieci W SOŁECTWIE NOWY DWÓR – COŁDANKI ORAZ W SOŁECTWIE KRUSZKA

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2006
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.) Gmina Chojnice unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na „Dostawę wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w sołectwie Nowy Dwór – Cołdanki oraz sołectwie Kruszka” ze względu na fakt, iż cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.  

zamówienie na:

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Gmina Chojnice jako zamawiający, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi” w związku z obarczeniem postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W związku ze współfinansowaniem tej inwestycji ze środków Kontraktu Wojewódzkiego i zaistniałymi zmianami w procesie rozliczania projektu, zamawiającym nie może być Gmina Chojnice, lecz Parafia Rzymskokatolicka w Nowej Cerkwi. Jest ona właścicielem obiektu, którego dotyczą planowane roboty budowlane i będzie inwestorem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji.  

zamówienie na:

Remont wieży w zabytkowym kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, Gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Gmina Chojnice jako zamawiający informuje, iż powołując się na art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. „Remont wieży w zabytkowym Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, Gmina Chojnice” w związku z brakiem ofert. 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia 3 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Angowice, Krojanty oraz Ostrowite ZR

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Gmina Chojnice unieważnia postępowanie powadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia 3 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Angowice, Krojanty oraz Ostrowite ZR” w związku z faktem, iż cena jedynej złożonej, a zarazem najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA 3 PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ANGOWICE, KROJANTY ORAZ OSTROWITE ZR

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 €
termin składania ofert: 21 lipca 2006
przyczyna unieważnienia: Powołując się na art. 93, ust. 1, pkt 1 oraz art. 93, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177 z późn. zm.) Gmina Chojnice unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO w związku z brakiem ofert nie podlaegających odrzuceniu. Wykonawcy nie dopełnilli wymogów stawianych przez Zamawiającego, tj. nie dostarczyli certyfikatów na znak bezpiczeństwa "B" lub innych dokumentów stwierdzających zgodność wykonania urządzeń z Polską Normą PN-1176. Ponadto ceny wszystkich złożonych przez Wykonawców ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie prac niwelacyjno-ziemnych związanych z organizacją boisk sportowych w miejscowościach Moszczenica, Nowy Dwór, gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 lipca 2006
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty (66900 zł) przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania(24200 zł). 

zamówienie na:

Wykonanie prac niwelacyjno - ziemnych

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg mieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość szacunkowa do 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Dotyczy – wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego – o wartości szacunkowej do 60.000 EURO; przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach – na: Wykonanie prac niwelacyjno – ziemnych związanych z organizacją boisk sportowych w miejscowościach Moszczenica, Nowy Dwór, Funka. Gminny Ośrodek Kultury powołując się na Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku; Prawo zamówień publicznych; Art. 93.; ust. 4; unieważnia powyższy przetarg ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Chojnicach z siedzibą w Pawłówku, która wynosi 75.500 złotych przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Gminny Ośrodek Kultury dysponuje środkami w wysokości 29.800 złotych.  

zamówienie na:

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO W M. COŁDANKI nr 3

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 kwietnia 2006
przyczyna unieważnienia: Rozstrzygnięcie protestu i unieważnienie postępowania W związku z protestem złożonym przez Zakład Ogólnobudowlanego Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19 89-600 Chojnice w dniu 24.04.2006 Gmina Chojnice, jako „Zamawiający” na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19, poz. 177 z 2004 r. z pozn zm.) informuje, że na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 7 cyt. ustawy postanawia unieważnić postępowanie przetargowe. Uzasadnianie: Po analizie treści protestu z dnia 24.04.2006 Zamawiający doszedł do wniosku, że z powodu nieprecyzyjnego zapisu w „odpowiedziach”, które Zamawiający udzielał uczestnikom postępowania powstały niejasności w ich interpretacji, co poskutkowało brakiem możliwości sprawiedliwego porównania ofert (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego).  

zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2006
przyczyna unieważnienia: Wpłynęła tylko jedna oferta - przetarg unieważniono 

zamówienie na:

dostawy żwiru wielofrakcyjnego 0-31,5mm na remonty dróg gruntowych, gm. Chojnice.

zamawiający: Wójt Gminy Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 28 lutego 2006
przyczyna unieważnienia: Stosownie do art.93 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości do 60 000 €) na dostawy żwiru wielofrakcyjnego 0-31,5mm na remonty dróg gruntowych, gm. Chojnice o wartości szacunkowej do 60 000 EURO zostało unieważnione z powodu przewyższenia przez najkorzystniejszą ofertę kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wyłonienie inwestora zastępczego dla inwestycji pn. "Budowa promenady spacerowo - rowerowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 €
termin składania ofert: 10 lutego 2006
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniony z powodu braku ofert zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)