Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice z podziałem na 2 części: Część 1 – Dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno Swornegacie. Część 2 – Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Pawłowo, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieogranoczony
nr sprawy: GZO.261.7.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podstawie art. 11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin do stołówek szkolnych na terenie gminy Chojnice. Zamówienie to jest podzielone na 2 części: 1 część 1 - dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowości Swornegacie; 2) część 2 - dostawa mięsa i wędlin do stołówek szkolnych w miejscowościach: Nowa Cerkiew, Pawłowo, Charzykowy, Ogorzeliny, Lichnowy, Ostrowite oraz Nieżychowice. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach Nr 6a oraz Nr 6b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.6.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowę świetlicy wiejskiej w Moszczenicy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Klosnowo, gm. Chojnice”

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg sektorowy nieograniczony
nr sprawy: PNS 06/2016
wartość: Poniżej kwoty 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 7 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

Przebudowę 0,26 km ul. Osiedlowej w Powałkach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.12.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 września 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowę 0,5 km drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 123/1 obr. Nieżychowice od km 0+000,00 do km 0+500,00

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 września 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego w Pawłowie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.10.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowę 0,37 km ul. Angowickiej w Lichnowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.7.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 maja 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowa (remont) 0,352 km drogi wewnętrznej w miejscowości Nieżychowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.6.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ OKIEN NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SWORNEGACIACH

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.1.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap II (ostatni)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.5.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Remont i rozbudowa mola i kąpieliska ze zjeżdżalnią w Charzykowach wraz z przynależną infrastrukturą na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice” Budowa sieci wodociągowej ø90 ÷ 225PE wraz z przyłączami ø32÷63PE w miejscowości Ogorzeliny, gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg sektorowy nieograniczony
nr sprawy: PNS 01/2016
wartość: Poniżej kwoty 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony  

zamówienie na:

BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2644G ODCINEK OD GRANICY Z GMINĄ MIEJSKĄ CHOJNICE (KM 0+061,9) DO MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR (KM 5+119)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

UDZIELENIE GMINIE CHOJNICE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.500.000,00 ZŁ

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.2.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 marca 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym w Chojniczkach, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.1.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 stycznia 2016  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)