Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO, ENERGETYCZNEGO TYP 32.1 I MIAŁU TYP 31.2 DO KOTŁOWNI SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.271.9.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez firmę „KAPOST” Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto w wysokości 152.780,00 zł. Słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, przy założonym kryterium oceny ofert: cena = 100% - ocena 100 pkt. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu przewidzianego Ustawą Prawo zamówień publicznych art. 94 pkt. 1 i 1,2, z zastrzeżeniem art. 183, nie wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia udzielenia niniejszej informacji, ale przed upływem terminu związania ofertą. Z poważaniem /-/ mgr Bernadeta Zimnicka Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Otrzymują: 1. Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J., 84-240 Reda, ul. Gdańska 78a. 2. „Węglopasz” Sp. z o.o. 60–648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38. 3. „KAPOST” Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.  

zamówienie na:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Konkurs
nr sprawy: PR.271.3.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowę 0,32 km ul. Torowej w Pawłówku

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ P.N.: ZADANIE NR 1: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CHOJNICE – Kontrakt K.2 „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W SOŁECTWIE CHARZYKOWY” - ROZSZERZENIE PROJEKTU ZADANIE NR 2: Budowa przewodu tłocznego z przepompowni PC w m. Charzykowy

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Chojnicach, ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 05/2015
wartość: Powyżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI UL. KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ W CHOJNICZKACH OD KM 0+000 DO 0+670,00

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.7.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach - etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.6.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z 10 latarniami na terenie działek nr 208/28 i 407 położonych w miejscowości Klawkowo przy ul. Krętej i Słonecznej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.5.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadań p.n.: Zadanie nr 1: Kontrakt K.2 „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W SOŁECTWIE CHARZYKOWY” - ROZSZERZENIE PROJEKTU, Zadanie nr 2: Budowa przewodu tłocznego z przepompowni PC w m. Charzykowy

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 04/2015
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 16 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów złożoną przez: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów – za cenę 57.748,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu: 1. Oferta złożona przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok oferta uzyskała 92 pkt. 2. Oferta złożona przez INWEST-SAN Inżynieria Sanitarna, Zbigniew Łojewski, Sieroczyn 36d, 77-300 Człuchów oferta uzyskała 99 pkt. 3. Oferta złożona przez: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów oferta uzyskała 100 pkt. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym –dokumentacja projektowa”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.2.2015
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 maja 2015  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Funka – Bachorze, gm. Chojnice”.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 02/2015
wartość: Poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 13 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – za cenę 208.816,92 zł netto + VAT = 256.844,81 zł.. Do upływu wyznaczonego terminu złożono 2 oferty: Oferta nr 1 złożona 13.04.2015 r. r. o godz. 0951 przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „INSTAL” Spółka z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice Cena oferty – 235.772,36 zł netto + VAT = 290.000,00 zł Oferta nr 2 złożona 13.04.2015 r. o godz. 0952 przez: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice Cena oferty – 208.816,92 zł netto + VAT = 256.844,81 zł  

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.1.2015
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

dostawę węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 i miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.2.2015
wartość: poniżej kwoty okr. w przepisach wydanych na odst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 marca 2015  11:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty u dołu strony. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)