Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.22.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) w latach 2015-2017

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2014
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 239001G Swornegacie - Zbrzyca (etap I - od km 0+000,00 do km 1+800,00)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.21.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 września 2014  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. realizowanego w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice” Kontrakt K.2 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sołectwie Charzykowy

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 06/2014
wartość: poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 10 września 2014  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "Ekomel" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – za cenę 13.989.291,95 zł netto. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty: Oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, VAHOSTAV SK, a.s., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava - za cenę 18.599.997,40 zł netto; Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "Ekomel" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – za cenę 13.989.291,95 zł netto; Oferta nr 3 złożona przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa spółka jawna,ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - za cenę 19.500.089,79 zł netto; Oferta nr 4 złożona przez ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń - za cenę 21.285.631,87 zł netto. W toku badania ofert oferty nr 1, 3 i 4 zostały odrzucone. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg w miejscowościach: Ciechocin, Krojanty i Melanówek

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.20.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 września 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania na dole strony: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w miejscowościach: Ciechocin, Krojanty i Melanówek, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.08.2014 r. pod numerem 179857-2014. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 05.09.2014 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w miejscowościach: Ciechocin, Krojanty i Melanówek. Do upływu terminu wpłynęły: Część I Przebudowa drogi wewnętrznej w Ciechocinie od km 0+000,00 do km 0+570,30: 2 oferty, złożone przez: Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz; cena 255 858,97 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 94,85. Oferta nr 3 – „Marbruk” Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy; cena 242 706,29 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 100,00 Dla części I Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez „Marbruk” Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 242 706,29 zł. Jest to oferta z najniższa ceną spośród ofert nieodrzuconych. Część II Przebudowa ulicy Dworcowej, Lipowej i Kasztanowej w Krojantach od km 0+000,00 do km 0+740,00 : 3 oferty, złożone przez: Oferta nr 1 – Usługi Transportowe Ziemne , Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany; cena 293 935,95 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 100,00. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz; cena 351 842,09 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 83,54. Oferta nr 3 – „Marbruk” Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy; cena 342 021,25 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 85,94. Dla części II Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Usługi Transportowe Ziemne , Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 293 935,95 zł. Jest to oferta z najniższa ceną spośród ofert nieodrzuconych. Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Część III Przebudowa 0,735 km drogi gminnej nr 239010G Ogorzeliny-Melanowo od km 1+820,00 do km 2+555,00: 2 oferty, złożone przez: Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz; cena 309 795,77 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 99,22. Oferta nr 3 – „Marbruk” Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy; cena 307 408,25 zł; liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 100,00 Dla części III Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez „Marbruk” Sp. z o. o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 307 408,25 zł. Jest to oferta z najniższa ceną spośród ofert nieodrzuconych. Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.19.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 września 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00 oraz od km 3+358,58 do km 4+348,58 (od km 0+350,00 do km 1+340,00)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.18.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Objezierze - przebudowa 0,35 km drogi gminnej nr 239017G Racławki - Objezierze

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Okrężnej w miejscowości Pawłowo, gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice” - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gimnazjalnej i ul. Sportowej w miejscowości Charzykowy.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 05/2014
wartość: Poniżej kwoty 5.186.000,00 Euro
termin składania ofert: 11 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "Ekomel" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – za cenę 579.000,00 zł netto. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu: Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "Ekomel" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – za cenę 579.000,00 zł netto. Oferta nr 1 złożona przez Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy została odrzucona z powodu zabezpieczenia jej nieakceptowalną formą wadium. 

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na działkach nr 145/1, 146 oraz 147/1 w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.15.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy
nr sprawy: PNS 04/2014
wartość: Poniżej kwoty 414.000 Euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez konsorcjum firm: lider - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów oraz partner - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino – za cenę 449.200,00 zł netto. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu: 1. Oferta złożona przez NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin – za cenę 540.000,00 zł netto. 2. Oferta złożona przez ENEVIS Sp. z o.o., ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa– za cenę 660.000,00 zł netto. 3. Oferta złożona przez Konsorcjum firm: Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, Głogowa 9, 80-297 Banino – za cenę 449.200,00 zł netto.  

zamówienie na:

UDZIELENIE GMINIE CHOJNICE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 9.000.000,00 ZŁ

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2014
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń internatu wraz z przynależną komunikacją na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół w Charzykowach, gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.261.5.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Do upływu terminu na ww zadanie wpłynęły 2 oferty, złożone przez: oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 'KAPARIS" Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13a, 89-604 Chojnice; cena 389.009,34 zł.; liczba punktów- kryterium cena 100%/łączna liczba punktów : 82,34 oferta nr 2 - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19, 89-600 Chojnice; cena 320.303,56 zł.; liczba punktów - kryterium cena 100%/ łączna liczba punktów: 100.00. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożona przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice. Wykonawca zaoferował cenę ofertową w wysokości 320.303,56 zł. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.  

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na działkach nr 145/1, 146 oraz 147/1 w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 kwietnia 2014  08:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.12.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

„Przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę – pelet w budynku Zespołu Szkół w Silnie”

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.271.4.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 02.04.2014 roku o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania wskazanego w petitum niniejszego pisma. Wpłynęło 8 ofert, od następujących Wykonawców: 1. Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne „REZYDENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-322) przy ul. Piastowskiej 56d/51. Zaoferowana cena: 447.999,21 zł - (33,43 pkt); 2. „ELEKTRO – CAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkowie 28a, 83-111 Miłobądz. Zaoferowana cena: 242.000,00 zł - (61,89 pkt); 3. „MOSKAL” Roman & Jarosław Moskal z siedzibą w Morągu (14-300) przy ul. Przemysłowej 7. Zaoferowana cena: 214.613,00 zł - Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona; 4. Przedsiębiorstwo „GRAMET” Sławomir Gray z siedzibą w Luboniu (62-030) przy ul. Kościuszki 116. Zaoferowana cena: 174.678,47 zł - (85,74 pkt); 5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Maciej Kasperkiewicz z siedzibą w Brodnicy (87-300) przy ul. Cmentarnej 2. Zaoferowana cena: 187.511,57 zł - (79,87 pkt); 6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TERMOWENT – SERVICE” Andrzej Gorlik z siedzibą w Chojnicach (89-620) przy ul. Zakładowej 8a. Zaoferowana cena: 167.900,00 zł - (89,20 pkt); 7. „EKODOMAR” Jan Autuchiewicz z siedzibą w Człuchowie (77-300) przy ul. Batorego 18. Zaoferowana cena: 149.772,00 zł (100,00 pkt); 8. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PRO – SYSTEM” s.c. Zbigniew – Barbara Idziak z siedzibą w Bydgoszczy (85-225) przy ul. Ks. Kordeckiego 35/8. Zaoferowana cena: 177.235,10 zł - Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona. W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez firmę „EKODOMAR” Jan Autuchiewicz z siedzibą w Człuchowie (77-300) przy ul. Batorego 18. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto w wysokości 149.772,00 zł. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dniowego terminu przewidzianego na wniesienie ewentualnych odwołań. Wówczas zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

zamówienie na:

Cykliczne dostawy materiałów do remontów dróg gruntowych na terenie gminy Chojnice w 2014 roku

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.10.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - etap II - odcinek od km 5+119 do km 6+297

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.6.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G – etap II – odcinek od km 5+119 do km 6+297"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2014
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »