Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »zamówienie na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo”, w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or. 341-11/10
wartość: pon. progów okr. na podst art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo”, w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.12.2010 r. pod numerem 404858-2010. Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 27.12.2010 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo”, w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”. Wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:  Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, Spółka z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – cena brutto 835.248,45 zł (ilość punktów 100,00)  Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo- Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice, 89-600 Chojnice - cena brutto 971.700,00 zł (ilość punktów 85,96) - Wykonawca wykluczony; oferta odrzucona. Za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, Spółka z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, który zaoferował najniższą cenę określoną na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ. Po upływie 5-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK OSP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE, POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU GMINY W CHOJNICACH ORAZ SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SOŁECTW GMINY CHOJNICE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or. 341-12/10
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Or. 341-12/8/10 Chojnice, dn. 28.12.2010 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dnia 22.12.2010 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Chojnice, pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Chojnicach oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu sołectw gminy Chojnice”. Wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców: 1. MZK Chojnice Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice - cena (waga 50%): 50,00 pkt; upust (waga 50%): 47,73 pkt; razem 97,73 punktów; 2. PKS Chojnice Sp. z o.o., ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy – cena (waga 50%): 49,99 pkt; upust (waga 50%): 50,00 pkt; razem 99,99 punktów. Tym samym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę – PKS Chojnice Sp. z o.o., który zaoferował cenę ofertową wynoszącą 151.750,00 zł oraz upust na paliwa w wysokości 2,2 % ceny jednostkowej brutto. Po upływie 5 dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-8/2010
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: Dnia 17.12.2010 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice”. Złożono 1 ofertę: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz Oferta firmy: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A. , ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz jest jedyną ofertą, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , spełniającą warunki SIWZ i niepodlegającą odrzuceniu. Cena oferty : 116.909,20 zł. brutto, słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100 W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, w związku z tym na podstawie art. 94, ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) umowa zostanie zawarta dnia 20 XII 2010 r. w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-7/2010
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Dnia 16.12.2010 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego”. Złożono 2 oferty: 1. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ul. Angowicka 53 89-600 Chojnice 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. , ul. Drzymały 10, 89-600 Chojnice Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 2 Dostawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. , ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniła wymogi SIWZ i nie podlega odrzuceniu, będąc jednocześnie najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert: Cena = 100% - ocena 100 pkt. Cena oferty 86.247,80 zł. brutto. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu przewidzianego Ustawą Pzp art. 94 p. 2, z zastrzeżeniem art. 183, nie wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, ale przed upływem terminu związania ofertą .  

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-6/2010
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: Za jedyną ofertę w cz. I, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniła wymogi SIWZ i nie podlega odrzuceniu uznana została oferta nr 2 Wykonawcy : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy, cena brutto oferty cz. I - 18.810,68 Za najkorzystniejszą ofertą w cz. II uznana została oferta Nr 1 Wykonawcy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., ul. Angowicka 53, cena brutto oferty 14.625,96 zł. Chojnice, dnia 12.01.2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zakup biletów miesięcznych dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gm. Chojnice\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" dla cz. I , po powtórzeniu badania i oceny ofert, na podstawie wyroku KIO/2641/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. wybrana została w/w części oferta Firmy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka zo.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, której cena brutto za przedmiot zamówienia wyniosła 15.713,56 zł  

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia treningu zadaniowego W ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-19/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia treningu zadaniowego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: EDUKATOR Maria Rachwał 84-300 Lębork, ul. Okrzei 18/1 Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena: 3.450,00 zł). Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty - nie podlegające odrzuceniu: Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Agencja Szkolenia i Promocji Kadr „SUPRA” Iwona Żbikowska ul. Staromiejska 42, 84-300 Lębork Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 78,93 pkt. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił następujące oferty, złożone przez: EKO – SYSTEM P.P. – R.O.E. i I.S. 62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3 Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 8 i 5 w związku z art. 26 ust. 3 ww. ustawy PZP. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a także została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ została złożona przez osobę, która nie została upoważniona do tej czynności przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo załączone do oferty jest wadliwe. Zgodnie z art. 104 Kodeksu cywilnego jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednocześnie Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca: EKO – SYSTEM P.P. – R.O.E. i I.S. 62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3 Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4 oraz art. 26 ust. 3 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykazał spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym. Wykonawca nie potwierdził również niespełniania warunku negatywnego zawartego w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia grupowego poradnictwa specjalistycznego dotyczącego praw człowieka i prawa do ochrony przed przemocą w rodzinie W ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-18/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE / WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia grupowego poradnictwa specjalistycznego dotyczącego praw człowieka i prawa do ochrony przed przemocą w rodzinie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Radosław Cieśluk ul. Parkowa 2/7 71-600 Szczecin Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, co oznacza, że nie zostały odrzucone żadne oferty, również żaden z Wykonawców nie został wykluczony. Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ww. ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gminny Zespól Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-5/2010
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: Dnia 09.11.2010 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju opałowego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 352828-2010 w dniu 02.11.2010 r. Złożono 1 ofertę: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Spółka z o.o., ul. Szczecińska 113; 76-200 Słupsk Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Spółka z o.o., ul. Szczecińska 113; 76-200 Słupsk jest jedyną ofertą , która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, niepodlegającą odrzuceniu, spełniającą wymogi SIWZ. Cena brutto oferty 2,75 zł./l słownie: dwa złote 75/100 ; przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100% - ocena 100 pkt.  

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Pawłowie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-4.2010
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 października 2010  09:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania przetargowego w dniu 29 października 2010 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą uznana została oferta nr 3 Wykonawcy : Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, który złożył ofertę spełniającą wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą; cena brutto oferty: 313.385,45 zł. (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 45/100), przy założonym kryterium oceny ofert: Cena = 100% - ocena 100 pkt 

zamówienie na:

Przebudowa 1,10 km dróg osiedlowych w miejscowości Chojniczki na ulicach: Świerkowa, Kasztanowa i Dębowa

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-12/10
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 28 października 2010  09:00
wynik postępowania: wyniki: plik pdf do pobrania {wyniki} 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Chojnice w okresie zimowym 2010 - 2011

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-10/10
wartość: poniżej 206 000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2010  09:00
wynik postępowania: wyniki w pliku pdf do pobrania: Wyniki przetargu: {wyniki} 

zamówienie na:

Przebudowa 0,48 km ul. Droga pod Strzechę w m. Charzykowy- ETAP 1

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-11/10
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 22 października 2010  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 722 971,72 zł (słownie: siedemset_dwadzieścia_dwa__tysiące_dziewięćset_siedemdziesiąt_jeden_złotych_72/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną/najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%. - ocena 100 pkt. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4, informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 PZP, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie w terminie do pięciu dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

zamówienie na:

Przebudowa 0,36 km ul. Szkolnej w miejsc. Ostrowite oraz 0,36 km drogi gminnej nr 239026G w miejscowości Moszczenica gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-8/10
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 1 października 2010  09:00
wynik postępowania: zobacz wyniki w pliku do pobrania 

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa” W ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-13/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2010  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE / WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu pn. „Opiekunka środowiskowa” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: BLUE HOUSE s.c. Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, co oznacza, że nie zostały odrzucone żadne oferty, również żaden z Wykonawców nie został wykluczony. Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ww. ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

Dostawę mebli ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chojnice.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341/10/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 września 2010  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na \"Dostawę mebli ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Chojnice, ogłoszonego w BZP pod nr 277164-2010 dnia 03.09.2010 r. , wybrana została oferta nr 4 Firmy: GASTIMA Zdzisław Markiewicz, ul. Prof Grucy 1a, 76-200 Słupsk, której cena brutto wynosi 42190,77 zł. Wyżej wymieniona oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100% - ocena 100 pkt. 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK/341/06/10
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 15 września 2010  09:00
wynik postępowania: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla kamiennego do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.09.2010 r. pod numerem 243971. Dnia 15.09.2010 roku o godz. 9.10 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla w/w postępowania. Wpłynęły 2 oferty złożone przez następujących wykonawców: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AGA’ Agnieszka Nikiel, Zielona Huta 20, 89-607 Konarzyny – 99,51 pkt (kryterium cena – 100%) 2. Kapost sp. z o.o., ul.Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie – 100 pkt Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez Kapost sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, które zaoferowało cenę brutto 89 590,00 zł. Po upływie 5-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy  

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie „Moja przyszłość – aktywność” realizowanym przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS/CH/341-11/10
wartość: poniżej progu okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 września 2010  09:00
wynik postępowania: Chojnice, dn. 24.09.2010 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE / WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: JOBHUNTER Agnieszka Kasprzyk - Mączyńska ul. Zaroślak 2/8, 80-811 Gdańsk Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty - nie podlegające odrzuceniu: Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: INSTYTUT ROZWOJU KADR Małgorzata Tobiszewska ul. Dragana 8i/7, 80-807 Gdańsk Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 74,12 pkt. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Agencja ?Szkolenia i Promocji Kadr „SUPRA” Iwona Żbikowska ul. Staromiejska 42, 84-300 Lębork Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 35,80 pkt. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił następujące oferty, złożone przez: BLUE HOUSE s.c. Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: BLUE HOUSE s.c. Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6, 78-400 Szczecinek Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykazał niespełniania warunku negatywnego zawartego w art. 24 ust. 1 ww. ustawy.  

zamówienie na:

Przebudowa 0,20 km ul. Parkowej w Powałkach gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-7/10
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 10 września 2010  09:00
wynik postępowania: zobacz wyniki: plik pdf 

zamówienie na:

Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or. 341-10/10
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 1 września 2010  10:00
wynik postępowania: Or. 341-10/5/10 Chojnice, dn. 02.09.2010 r. Wszyscy Wykonawcy OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania przetargowego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2010 roku pod nr 252906-2010. Dnia 01.09.2010 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Sławęcin, gmina Chojnice”. Wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców: 1. Speed Sport Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa – cena 100% (100,00 punktów); 2. Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z powodu jej niezgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 399.000,00 zł. Po upływie 5 dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego we wsi Kłodawa gm. Chojnice.

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK/341/05/10
wartość: pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 25 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego we wsi Kłodawa gm. Chojnice” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.08.2010 r. pod numerem 215535.Dnia 25.08.2010 roku o godz. 9.10 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego we wsi Kłodawa gm. Chojnice”. Wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących wykonawców: 1. Konsorcjum „Wysoccy” W.Wysocki, M.Wysocki, Sp.Jawna, ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice i Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – 100,00 pkt (kryterium cena – 100%) 2. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Apollo” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna – oferta odrzucona 3. Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52A, 89-600 Chojnice – 94,27 pkt Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum „Wysoccy” W.Wysocki, M.Wysocki, Sp.Jawna, ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice i Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice które zaoferowało cenę brutto 643.526,79 zł. Po upływie 10-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »