Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-4/2009
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. art. 11 ust.8 UStawy PZP
termin składania ofert: 21 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na \"zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Chojnice\" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 426782-2009 dnia 11.12.2009 r. wybrana została oferta Firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Drzymały 10, 89-600 Chojnice , której cena brutto za przedmiot zamówienia jest najniższa i wynosi za: część I 20488,10 zł i część II 18.934,78 zł. Oferta powyższa spełniła warunki SIWZ i nie podlegała odrzuceniu. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-3/2009
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. art. 11 ust.8 Ustawy PZP
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania przetargowego na \\\\\\\\\\\\\\\"Sukcesywne dostawy oleju napędowego\\\\\\\\\\\\\\\" w dniu 15 XII 2009 r. wygrała Firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, ul. Drzymały 10, 89-600 Chojnice, która zaoferowała za przedmiot zamówienia cenę brutto 75578,79 zł.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.341-2/2009
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. art. 11 ust.8 UStawy PZP
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice została wybrana oferta Firmy Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski \\\"MAT\\\" S.A., która wpłynęła jako jedyna w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniła warunki SIWZ i nie podlegała odrzuceniu. Cena oferty 107.398,18 zł. brutto 

zamówienie na:

Realizacja projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: Or. 341-10/09
wartość: poniżej 5.150.000 €
termin składania ofert: 4 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowa 0,17 km ul. Okrężnej w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-13/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Patrz: Wyniki 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciechocin, Racławki i Powałki gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony (etap II - składanie ofert)
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 Euro
termin składania ofert: 19 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Chojnicach informuję, iż dnia 19.11.2009 r. o godzinie 11:15 w siedzibie spółki miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciechocin, Racławki i Powałki gm. Chojnice” wpłynęła 1 oferta złożona przez \"Ekosan-Projekt\" Pracownia projektowa inżynierii wodno-ściekowej Leszek Sprawa, ul. Licznerskiego 7, 85-796 Bydgoszcz za cenę brutto 302.448,68 zł, która została uznana za najkorzystniejszą. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Chojnice w okresie zimowym 2009 - 2010

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-12/09
wartość: poniżej progów unijnych (206 000 EURO)
termin składania ofert: 13 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: wyniki postępowania zawarto w pliku do pobrania wyniki 

zamówienie na:

Przebudowa 0,18 km ul. Agroturystycznej w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice (I Etap od km 0+000,0 do km 0+090,0)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: BM 341-11/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Patrz Plik do pobrania - wyniki 

zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego na Punkt Lekarski oraz przebudowa internatu w budynku Zespołu Szkół w Swornegaciach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.341-9/09
wartość: poniżej 5.150.000 €
termin składania ofert: 6 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę i zmianę sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego na punkt lekarski oraz przebudowę internatu w budynku Zespołu Szkół w Swornegaciach”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.10.2009 r. pod numerem 356038-2009. Dnia 06.11.2009 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę i zmianę sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego na punkt lekarski oraz przebudowę internatu w budynku Zespołu Szkół w Swornegaciach”. Wpłynęło 6 oferty, złożone przez następujących Wykonawców: 1. Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice - cena 100% (94,04 punktów); 2. Zakład Budowlano-Remontowy w Kiełpinku Teresa Powozińska, 77-300 Człuchów - cena 100% (90,62 punktów); 3. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – cena 100% (100 punktów); 4. „R-BUD” Sp. z o.o., ul. Łużycka 1a, 89-620 Chojnice - cena 100% (98,45 punktów); 5. Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” Natalia Jurek-Pliszka, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a 77-300 Człuchów – Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z powodu nie uzupełnienia w terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 6. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DOMBUD” Karolina Fedde, Al. Brzozowa 54, 89-600 Chojnice – cena 100% (98,39 punktów). Tym samym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 983.895,35 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

zamówienie na:

dostawę mebli, naczyń ze stali nierdzewnej i sprzętu kuchennego do kuchni szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Chojnice

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/13/09
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. art. 11 ust.8 Ustawy PZP
termin składania ofert: 29 października 2009  09:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 9 Dostawcy: GASTIMA Zdzisław Markiewicz, ul. Prof. Grucy, Słupsk, który złożył ofertę spełniającą wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą, cena brutto 74.630,33 zł. słownie: siedemdziesiątczterytysiącesześćsettrzydzieści 33/100; przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100% - ocena 100 pkt.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciechocin, Racławki i Powałki gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony (I etap - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 Euro
termin składania ofert: 27 października 2009  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 51 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciechocin, Racławki i Powałki gm. Chojnice” wpłynął 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożony przez następującego Wykonawcę: 1. \"Ekosan-Projekt\" Pracownia projektowa inżynierii wodno-ściekowej Leszek Sprawa, ul. Licznerskiego 7, 85-796 Bydgoszcz. Wykonawca zostanie zaproszony do złożenia oferty i otrzyma Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

zamówienie na:

dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego serwera bazy danych wraz ze sprzętem komputerowym i sieciowym

zamawiający: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206.000 €
termin składania ofert: 13 października 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice informuję, iż dnia 13.10.2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego serwera bazy danych wraz ze sprzętem komputerowym i sieciowym”. Wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę Impulsy Sp. z o.o., ul. Hoża 1/6, 00-528 Warszawa z ceną brutto 880840 zł. Złożona oferta została uznana za ważną i przyznano jej 100 punktów (kryterium oceny ofert – cena 100%). 

zamówienie na:

Modernizacja 0,65 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Leśna w miejscowości Lipienice, gm. Chojnice)

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: BM 341-10/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2009  09:00
wynik postępowania: tosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: POL-DRÓG CHOJNICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 16, Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 296 642,68 zł (słownie: dwieście_dziewięćdziesiąt_sześć_tysięcy_sześćset_czterdzieści_dwa_złote 68/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną i najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%. - ocena 100 pkt.  

zamówienie na:

Udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 7.500.000,-zł

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 7.500.000,-zł
termin składania ofert: 17 września 2009  10:00
wynik postępowania: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu {f1}  

zamówienie na:

Remont sali widowiskowej, pokrycia dachu, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach - etap II.

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 września 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Sali widowiskowej, pokrycia dachu, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach – etap II”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.08.2009 r. pod numerem 296042. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach informuje, iż na w/w zadanie wpłynęło 6 ofert: 1. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – 98,81 pkt (kryterium cena – 100%) 2. Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52A, 89-600 Chojnice – 95,10 pkt 3. Firma „Korbud” Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo – 85,51 pkt 4. R-BUD Sp. z o.o., ul. Łużycka 1a, 89-620 Chojnice – 100,00 pkt 5. EKOINBUD Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk – 97,20 pkt 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Cer-Bud” Zenon Szynwelski, ul. Przemysłowa 4, 89-620 Chojnice – 89,22 pkt Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez R-BUD Sp. z o.o., ul. Łużycka 1a, 89-620 Chojnice która zaoferowała cenę brutto 460 235,76 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Przebudowa 0,45 km ul. Osiedle Bączkowo w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM 341-9/09
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 września 2009  09:00
wynik postępowania: Chojnice, 07.09.2009r. BM 341-09/09 wg rozdzielnika dotyczy: przetarg nieograniczony BM 341-09/09 na Przebudowę 0,45 km ul. Osiedle Bączkowo w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.) Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, 89-620 Lichnowy, ul. Zaciszna 2, za cenę brutto: 185.335,45 zł (słownie: sto_osiemdziesiąt_pięć_tysięcy_trzysta_trzydzieści_pięć_złotych_45/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%.- ocena 100pkt. Pozostali oferenci uzyskali następujące oceny: 1) Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik 89-620 Lichnowy,ul. Zaciszna 2 - 185.335,45 zł = 100pkt.; 2) Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk”, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - 240.391,47 zł = 77,1pkt.; 3) Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26 - 319.699,80 zł = 57,97pkt.; 4) Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 52A - 296.636,97 zł = 62,48pkt.; 5) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EDMEL” Grubicki Edmund, 89-600 Chojnice, Aleja Brzozowa 24/9 - 286.578,95 zł = 64,67pkt. Otrzymują: 1.Wyszczególnieni oferenci; 2.Tablica ogłoszeń UG Chojnice; 3.Witryna bip.gminachojnice.com.pl. 4.a/a/sk/abz/ 

zamówienie na:

Budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Charzykowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Charzykowach”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.07.2009 r. pod numerem 252064-2009. Dnia 14.08.2009 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „„budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Charzykowach”. Wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących Wykonawców: 1. MASTERS sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin - cena 100% (82,96 punktów); 2. GKL Grzegorz Kopiczyński, ul. Jagiellońska 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie - cena 100% (81,17 punktów); 3. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – cena 100% (97,81 punktów); 4. FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino cena 100% (100,00 punktów) Tym samym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 1.899.000,00 zł Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem.  

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwoty okr. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: W związku z postanowieniami art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego, przekazuję informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców: 1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin – cena brutto 201.300,00 zł 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji, ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów – cena brutto 183.000,00 zł W wyniku porównania przedmiotowych ofert, którego jedynym kryterium była cena, zamawiający przyznał następującą liczbę punktów: 100,00 pkt. - oferta Rejonowego Zarządu Inwestycji Sp. z o.o. w Człuchowie, 90,91 pkt. – oferta Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. w Koszalinie. Tym samym za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. w Człuchowie.  

zamówienie na:

Modernizacja parkingu przy Budynku Urzędu Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: Dekpol Sp. z o.o. ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn. za cenę brutto: 178 927,36 zł (słownie: sto_siedemdziesiąt_osiem_tysięcy_dziewięćset_dwadzieścia_siedem złotych 36/100) 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 16 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla kamiennego do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 180402-2009, wybrano ofertę złożoną przez Składnicę Artykułów Masowych „Węglopasz” sp.j. Tomasz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, Żołędowo, który zaoferował cenę brutto 65 862,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »