Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr. w przepis. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice, wybrana została oferta firmy: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski "MAT" S.A., ul. Nad Torem 2, 86-300 Grudziądz, której cena brutto za przedmiot zamówienia wynosi 94.434,41 zł. W związku z tym, że jest to jedyna oferta, która wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniająca warunki SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu, umowa zostanie podpisana w dniu 19.12.2008 r.  

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określ. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 listopada 2008  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych została wybrana oferta Nr 1 firmy: Stacja Paliw Marian Odejewski, Nieżychowice 1, 89-620 Chojnice z ceną brutto 4,13 zł/l  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS w ilości około 93.000 litrów.

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 17 listopada 2008  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hurtownia Olejów i Paliw OLKOP, Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie, z ceną 2,39 zł/ l która uzyskała najwyższą liczbę punktów, wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spełniła warunki SIWZ i nie podlega odrzuceniu.  

zamówienie na:

dostawa mebli, termosów i garnków ze stali nierdzewnej stanowiąca wyposażenie kuchni szkolnych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2008  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę mebli , termosów i garnków ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Chojnice wybrana została oferta Nr 8 Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KLIMATEX” Jacek Kujawa ul. Sienkiewicza 17D 78-100 Kołobrzeg której cena brutto jest najniższa i wynosi 63.093,52 zł.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Matejki w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 października 2008  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: „Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy za cenę brutto: 313 843,69 zł  

zamówienie na:

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Racławkach - etap I

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 października 2008  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 21 października 2008 r. o godz.10.15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Racławkach – etap 1.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 24553-2008. Wpłynęły 3 oferty (kryterium – cena 100%): 1. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – 89,89 pkt 2. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński, ul. Kniejowa 30, 89-500 Tuchola – 97,82 pkt, 3.”Abud” Zakład Ogólnobudowlany Marek Adamczewski, ul. Orkana 2, 89-600 Chojnice – 100,00 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez ”Abud” Zakład Ogólnobudowlany, ul. Orkana 2, 89-600 Chojnice, który zaoferował cenę brutto 173 850,00 zł.. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Modernizacja 0,2 km drogi gminnej w miejscowości Klawkowo, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 października 2008  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez POL-DRÓG CHOJNICE Sp. z o. o. w Chojnicach ul. Bydgoska 16, Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto 92 518,70 zł  

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice, dla kompleksu działek o nr ewid. 392/12, 394/1, 405/14, 405/16, 405/17, 577 i 599.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 9 października 2008  10:45
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice, dla kompleksu działek o nr ewid. 392/12, 394/1, 405/14, 405/16, 405/17, 577 i 599 wybrano ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu z dnia 19.09.2008 r. pod numerem 227709 – 2008. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice - za cenę 121.925,34zł . Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice - za cenę 231.800,00zł . Oferta uzyskała 52,60 pkt.  

zamówienie na:

Wykonanie wiaty pieca chlebowego, altany i budynku gospodarczego przy Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach - etap 1

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2008  10:00
wynik postępowania: Dnia 30 września 2008 r. o godz.10.15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie wiaty pieca chlebowego, altany i budynku gospodarczego przy Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach – etap 1.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 209509-2008. Wpłynęły 3 oferty(kryterium – cena 100%): 1. Zakład Usługowy Drobiński Wiesław, ul. Jagiellońska 1, 89-632 Brusy – oferta odrzucona; 2. Przedsiębiorstwo Prywatne „Kopol” Jan Kożyczkowski, ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów – 85,25 pkt, 3. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – 100,00 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice, który zaoferował cenę brutto 86.837,38 zł. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej kw. okr. na podst. art. 11 ust. 8 Pzp, a pon. 10 mln €
termin składania ofert: 10 września 2008  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł”, ogłoszonego dn. 29.07.2008 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem PL002-2008-000121. Dnia 10.09.2008 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł”. Wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących Wykonawców: 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk – kryterium 100% cena – ilość punktów 100,00 2. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia – kryterium 100% cena – ilość punktów 96,50 3. Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku, Centrum Korporacyjne w Słupsku, ul. 11 Listopada 2, 76-200 Słupsk – kryterium 100% cena – ilość punktów 92,00 Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 837.072,94 zł Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 września 2008  10:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez: DOM Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Spółka z o.o. ul. Kościuszki 34G 83-200 Starogard Gdański za cenę brutto 183 000,00 zł  

zamówienie na:

Modernizacja 0,3 km drogi gminnej nr 239008G w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 sierpnia 2008  09:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma Poldróg Chojnice sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu za kwotę 131 028,00 zł 

zamówienie na:

wymianę pokrycia dachów na blachodachówkęna budynkach: Nieżychowice 98 Krojanty ul. Kasztanowa 1 Grunowo 18

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progu unijnego art.11 ust.8
termin składania ofert: 22 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: BM 341-05/08 Chojnice, 29.07.2008 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wójt Gminy Chojnice zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.. „Wymiana pokrycia dachów na blachodachówkę na budynkach: Nieżychowice 98, Krojanty, ul. Kasztanowa 1 i Granowo 18” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 146604-2008 stosownie do art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. nr 223 poz.1655) I. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przy kryterium 100 % cena : 1. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DOMBUD” Karolina Fedde, 89-600 Chojnice, ul. Brzozowa 54 - ilość punktów – 85,10. 2. Firma Handlowo-Usługowa „ADLER” Grzegorz Orłowski, 89-620 Chojnice, Klawkowo, ul. Okrężna 13 – oferta odrzucona. 3. „TADMAR” Zakład Ogólnobudowlany Produkcja i Usługi Tadeusz Kiedrowicz, ul. Mieszka I 6, 89-600 Chojnice - ilość punktów - 96,50 . 4. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński, 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30 - ilość punktów - 100,00. 5. „WYSOCCY” Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki Spółka Jawna, 89-600 Chojnice, ul. Zakładowa 4 – oferta odrzucona. II. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy , której cena była najniższa i uzyskała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie z wzorem rozdz. XVI SIWZ : FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Mieczysław Szulczyński 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30 z ceną brutto 131793,00 zł. Wójt dr inż. Zbigniew Szczepański  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progu unijnego ( art. 11 ust. 8)
termin składania ofert: 14 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: w wyniku przerowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w części budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach została wybrana oferta firmy LIVAR , Krzysztof Kaniecki i Wspólnik, Spółka Jawna, ul. Parkowa 24, 86-300 Grudziądz. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 139.278,79 zł. 

zamówienie na:

Wyposażenie 21 placów zabaw na terenie Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: Fn. 341/9/5/08 Chojnice, dn. 02.07.2008 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dnia 11.06.2008 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wyposażenie 21 placów zabaw na terenie Gminy Chojnice”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 119009-2008. Wpłynęła tylko 1 oferta, złożona przez Hydro-Wielkopolska Beata Przepióra, ul. Zielona 6, Krosno, 62-050 Mosina – kryterium 100% cena – ilość punktów 100,00. Złożona oferta z ceną wynoszącą 259.481,80 zł brutto została uznana jednocześnie za najkorzystniejszą, albowiem była jedyną ważną ofertą. Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Swornegacie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 maja 2008  10:00
wynik postępowania: Dnia 15.02.2008 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Swornegacie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 94521-2008. Wpłynęło 8 ofert, złożonych przez następujących Wykonawców: 1. HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce – kryterium 100% cena – ilość punktów 99,87 2. ŻWIR-MAX sp. z o.o., Plac Kościelny 6, 89-600 Chojnice – kryterium 100% cena – ilość punktów 93,28 3. Firma Usługowo-Handlowa Janusz Richter, ul. Jana Pawła II 21, 77-138 Borowy Młyn – kryterium 100% cena – ilość punktów 91,34 4. Ekol-Unicon Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk – kryterium 100% cena – ilość punktów 57,61 5. Firma Usługowo-Handlowa ŻWIREK, K. Stanisławski, Zielona Huta, 89-607 Konarzyny – kryterium 100% cena – ilość punktów 100 6. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – kryterium 100% cena – ilość punktów 86,09 7. „IMKOP” F.U.W., Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny – kryterium 100% cena – ilość punktów 93,63 8. Dekpol sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn – kryterium 100% cena – ilość punktów 51,66 Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę - Firma Usługowo-Handlowa ŻWIREK, K. Stanisławski, Zielona Huta, 89-607 Konarzyny, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 91.378,00 zł (cena oferty dodatkowej). Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do dwóch autobusów szkolnych

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 maja 2008  09:15
wynik postępowania: W wyniku przetargu na dostawy oleju napędowego do dwóch autobusów szkolnych, w ilości około 22.000 litrów została wybrana jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta firmy Stacja Paliw Marian Odejewski, Nieżychowice 1, 89-600 Chojnice, który zaoferował cenę brutto 91.302,75 zł. 

zamówienie na:

Cykliczne dostawy kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych w sołectwach gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 maja 2008  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Firmę Usługowo-Handlową „Żwirek” Krzysztof Stanisławski, Zielona Huta 36, 89-607 Konarzyny za cenę brutto: 62,22 zł/tonę  

zamówienie na:

Wykonanie ok. 0,9 km nawierzchni bitumicznej na drodze transportu rolnego w miejscowości Zbeniny, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 marca 2008
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma POL-DRÓG CHOJNICE Sp. z o. o. w Chojnicach ul. Bydgoska 16, Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto 281 324,62 zł szczegóły w pliku pdf do ściągnięcia 

zamówienie na:

Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwoty określ. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 marca 2008  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wójt Gminy Chojnice zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 37251-2008 stosownie do art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. nr 223 poz.1655) I. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przy kryterium 100 % cena : 1. P.P.H.U. „ KAPARIS” Dariusz Rząska , ul. Ceynowy 13 a , 89-604 Chojnice, ilość punktów - 100,00 2. „Wysoccy” W.M. Wysoccy sp. j. ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice, ilość punktów - 87,46 3. „R – BUD” sp. z o.o. ul. Łużycka 1, 89-600 Chojnice, ilość punktów - 89,92 2. „ISO” sp. z o.o. ul. Lawendowa 3, 83-050 Kolbudy ilość punktów - 94,02 III. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy , której cena była najniższa i uzyskała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie z wzorem rozdz. XVI SIWZ : P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska ul. Ceynowy 13a 89-600 Chojnice z ceną brutto 2.737.657,28 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »