Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)



zamówienie na:

Wykonanie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie”

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  13:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Rejonowy Zarzad Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów za cenę netto 170.000,00 zł  

zamówienie na:

termomodernizacja części budynku Gimnazjum w Sławęcinie

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do progów U.E.
termin składania ofert: 23 listopada 2007  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych(Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegajaca odrzuceniu, złozona przez Firmę Ogólnobudowlaną Ryszarda Szycy, Rekowo 64 d, 77-100 Bytów z ceną brutto 125.818,60. W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, bedąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100% - ocena 100 pkt. Jednocześnie informuję, że oferta złozona przez Usługi Budowlane Gerarda Krutha, ul. Staszica 32, 89-600 Chojnice (nie spełniła wszystkich wymogów SIWZ - brak aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Oferty nie poddano ocenie punktowej ponieważ zaniechano wymiany nieaktualnego dokumentu ze względu na znacznie wyższą cenę oferty wynosząca 151.734,30 zł. i przekraczającą kwotę , którą zamawiajacy przeznaczył na wykonanie zadania. 

zamówienie na:

Utwardzenie ok. 3,9 km dróg dojazdowych położonych w rejonie ulic Sosnowej i Świerkowej w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (III)
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 października 2007
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Zakład Sprzętowo -Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola za cenę brutto 483 504,30zł W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%. - ocena 100 pkt. Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową Janusz Richter ul. Jana Pawła II 21 77-138 Borowy Młyn za cenę 485 625,27 zł (spełnia wszystkie wymogi SIWZ) otrzymała (przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%) ocenę 99 pkt. 

zamówienie na:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach z rozbudową wewn. instalacji wod.-kan., c.o., elektr. oraz przyłączami wodociągowym i kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 października 2007
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez „R-Bud” sp. z o.o. ul. Łużycka 1A 89-600 Chojnice za cenę brutto: 2 467 458,97 zł (słownie: dwa milionyczterysta sześćdziesiątsiedemtysięcyczterystapięćdziesiątosiem złotych 97/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%. - ocena 100 pkt. Pozostali oferenci uzyskali następujące oceny: Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DOMBUD” Karolina Fedde, Aleja Brzozowa 54 89-600 Chojnice -87 pkt „Wysoccy” Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki, spółka jawna, ul. Zakładowa 4 89-600 Chojnice – 82 pkt Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAPARIS” Dariusz Rząska ul. Ceynowy 13a ,89-600 Chojnice - 81pkt Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) informuję, że na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „Mabet” mgr inż. Marek Hołowiński ul. Maja 11/H, 83-200 Starogard Gdański z udziału w przedmiotowym postępowaniu, ponadto informuję, że na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych w/w oferta została odrzucona. Złożona przez P.B.P. „Mabet” oferta jest zabezpieczona gwarancją ubezpieczeniową nr Gwo/35f/07-031-10-08-00 z dnia 12 listopada 2007. Przedmiotowa gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia 16 listopada do dnia 16 grudnia 2007 r., natomiast ostateczny termin składania ofert w niniejszym przetargu został ustalony na dzień 26.11.2007 r. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się wraz z terminem składania ofert. (zgodnie z art. 85 ust. 4 PZP) W związku z powyższym oferta P.B.P. „Mabet” nie jest zabezpieczona wadium na cały, 30 dniowy termin związania ofertą – dlatego też należało uznać, że wadium nie zostało wniesione (rozdział X SIWZ ust.11).  

zamówienie na:

Budowa dróg dojazdowych do terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w m. Topole gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 października 2007  09:30
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez POL-DRÓG CHOJNICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 16, Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto 771 494,93 zł 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej o 200, o 250 i o 300 PCV w miejscowości Topole gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 13 września 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej o 200, o 250 i o 300 PCV w miejscowości Topole gm. Chojnice wybrano ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu z dnia 06.09.2007 r. pod numerem 159139 – 2007. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice - za cenę 160.000,- zł . Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 - za cenę 184.076,20zł . Oferta uzyskała 86,9 pkt.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków PK-15b dla ul. Angowickiej w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 12 września 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków PK-15b dla ul. Angowickiej w miejscowości Lichnowy gm. Chojnice wybrano ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu z dnia 05.09.2007 r. pod numerem 158277 – 2007. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice - za cenę 460.000,00zł . Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice - za cenę 528.878,16zł . Oferta uzyskała 86,98 pkt.  

zamówienie na:

Modernizację 380 mb drogi transportu rolnego w miejscowości Moszczenica, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 sierpnia 2007
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Firmę Usługowo-Handlową Janusz Richter ul. Jana Pawła II 21 77-138 Borowy Młyn za cenę brutto 60 545,60 zł W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%. - ocena 100 pkt. Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach ul. Bydgoska 16, Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę 96 106,18 zł (spełnia wszystkie wymogi SIWZ) otrzymała (przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%) ocenę 63 pkt. 

zamówienie na:

remont kotlowni z wymianą kotłów na miałowe w Szkole Podstawowej w Lichnowach

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu nieograniczonego na remont kotłowni z wymianą kotłów na miałowe w Szkole Podstawowej w Lichnowach komisja przetargowa wybrała ofertę firmy: PHU \"Termowent Service\" Andrzej Gorlik, ul. Mieszka I 43, 89-600 Chojnice, która zaoferowała najniższą cenę: 169.941,50 zł. brutto 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości około 135 tys. litrów do szkól z terenu gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 137 tys EURO
termin składania ofert: 8 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: Dnia 08.08.2007 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju opałowego” do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Charzykowy, ul. Szkolna 1 Szkoła Podstawowa Ostrowite, ul. Szkolna 3 Gimnazjum Silno, ul. Główna 39 Zespół Szkół Swornegacie, ul. Szkolna 11 Złożono 3 oferty: 1. PHU „AUTO - DAREX” Przedsiębiorstwo Prywatne Dariusz Szczepański, ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” sp. z o.o., ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk 3. Dystrybutor Produktów Naftowych „CePeN” sp. z o.o., ul. Plantowa 18, 77-300 Człuchów. Oferta Nr 3 nie odpowiada treści SIWZ, w związku z tym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 Dostawcy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” sp. z o.o., ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 2,41 zł/1 l Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna z lokalną oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Cołdanki gm. Chojnice

zamawiający: GMINA CHOJNICE
tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: do 800000zł
termin składania ofert: 13 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Cołdanki gm. Chojnice wybrano ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP w dniu z dnia 2.07.2007 r. pod numerem 110044 – 2007. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice - za cenę 623.000,- zł . Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn - za cenę 823.097,97 zł . Oferta uzyskała 75,69 pkt. Oferta nr 3: Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 - za cenę 634.660,41zł . Oferta uzyskała 98,16 pkt.  

zamówienie na:

Utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Silnie kostką brukową betonową

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2007
wynik postępowania: W wyniku przetargu nieograniczonego najkorzystniejsza pod wzgledem cenowym okazała się oferta firmy :Zakład Usług Drogowych \"STENCEL\" - Stencel Rafał, ul Staroszkolna 10/6, 89-600 Chojnice. Cena brutto oferty 102.255,29 zł.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicy Młyńskiej w miejscowości Ogorzeliny, gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 czerwca 2007
wynik postępowania: dotyczy: Wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 2007-06-04 na: Budowę oświetlenia ulicy Młyńskiej w miejscowości Ogorzeliny, gm. Chojnice o wartości szacunkowej do 60 000 EURO Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „Elekropim s.c.” Hanna Szypryt -Nowicka, Maciej Szypryt ul. Zakładowa 18 89-620 Chojnice za cenę 12 000,00 z + 2640,00 (VAT 22%)= 14 640,00 zł W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%.  

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Chojnicach

zamawiający: Urząd Gminy w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 €
termin składania ofert: 1 czerwca 2007  08:00
wynik postępowania: Dnia 01.06.2007 r. o godzinie 8:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Chojnicach”. Złożono 4 oferty: 1. „KEN-KOMPUTER IV” Spółka z o.o., ul. Prusa 6, 10-288 Olsztyn 2. Mega Komputer, Sklep i serwis komputerowy; ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn 3. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82; 80-748 Gdańsk 4. Vobis Partner Marcin Adriańczyk; ul. Gimnazjalna 1, 89-600 Chojnice Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 Wykonawcy - INFOS Systemy Komputerowe, który zaoferował najniższą cenę wynoszącą 35.877,76 zł Po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów nastąpi podpisanie umowy.  

zamówienie na:

Dostawę 257,50 mb elementów ogrodzenia panelowego oraz 6 bram i 3 furtek do budowy ogrodzenia w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 16 maja 2007
wynik postępowania: Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Damix sp. z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956 r nr 3 87-500 Rypin za cenę 38 801,12 z+ 8 536,24= 47 337,36 zł W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną/najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%. 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów szkolnych obsługujacych Gimnazjum Sławęcin i Gimnazjum Silno w ilości ok. 25.000 litrów

zamawiający: Gminny Zespól Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 14 maja 2007  09:00
wynik postępowania: GZO Chojnice uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na powyższe dostawy, przeprowadzonego stosownie do art. 10, ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) najwyższą liczbę punktów otrzymała firma: Stacja Paliw Marian Odejewski Nieżychowice 1, 89-620 Chojnice z ceną brutto 88.495,42 zł. przy kryterium oceny ofert - cena =100% 

zamówienie na:

dostawy żwiru łamanego frakcji 0-31,5 mm przeznaczone na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Chojnice.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007
wynik postępowania: Dotyczy: Wyników przetargu ogłoszonego dnia 2007-04-16 na: dostawy żwiru wielofrakcyjnego 0-31,5 mm na remonty dróg gruntowych Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny; za cenę 54,00+11,88 (VAT 22%)=65,88 zł/t W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną/najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%. 

zamówienie na:

profilowanie dróg gruntowych oraz usługi transportowe na potrzeby sołectw gminy Chojnice o wartości szacunkowej do 60 000 EURO

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 2 kwietnia 2007
wynik postępowania: Stwierdza się , że na usługi transportowe nie złożono żadnej oferty i w tej części przetarg został na podstawie. Art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 93 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniony. Natomiast w częsci dotyczącej profilowania dróg - została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez PDM Chojnice sp. z o.o. Profilowanie dróg zestawem równiarka +walec, za cenę brutto 225,70 zł/km; profilowanie dróg równiarką, za cenę brutto 114,07 zł/km.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla zasilania podmiotów gospodarczych ubiegających się o przyłączenie do sieci w m. Topole, gmina Chojnice"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 stycznia 2007  09:00
wynik postępowania: Stosownie do art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości do 60 000 €) uznana została za najkorzystniejszą, oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Bydgoszcz S.A. ul. Opławiec 154 85-469 Bydgoszcz za cenę: 47 900,00 zł + 10 538,00zł (22% VAT)= 58 438,00 zł. W/w oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą przy założonym kryterium oceny ofert Cena=100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)