OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE26.02.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

26.02.2021

    
OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY CHOJNICE
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/37/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice
 
 
w dniach od 11 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.
 
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°° oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl.
 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pokój nr 106 o godzinie 10°°. 

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Chojnice, reprezentowana przez Wójta Gminy Chojnice;
2)   kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Chojnicach możliwy jest pod numerem telefonu:  523972129 lub adresem e-mail: iod@gminachojnice.com.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
 
Wójt Gminy Chojnice

projekt planu (1140kB) zip
prognoza (254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: AM (26 lutego 2021)
Opublikował: Anna Macijewicz (4 marca 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (11 marca 2021, 08:08:01)
Zmieniono: termin

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59