OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE31.12.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

31.12.2021

Chojnice, dnia 31.12.2021r.
BM.670.140.2021
 
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE
 
w sprawie obowiązywania zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonych Uchwałą Nr XXV/273/97 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 1997r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 18  Poz. 88 z dnia 13.05.1997r.
 
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) – dalej u.p.z.p., obowiązujące w dniu wejścia w życie u.p.z.p. (tj. w dniu 11.07.2003 r.) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z dominującym obecnie orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiskiem, uchwały podjęte na podstawie przepisów ustawy z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 415) w przedmiocie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc obowiązującą także po wskazanym w art. 87 ust. 3 u.p.z.p. dniu 31 grudnia 2003 r., jeżeli mają na tyle samodzielny charakter, że mogą w zakresie objętym nowelizacją w sposób zupełny określać przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu. W konsekwencji uchwała z roku 1997 zmieniająca uchwałę z roku 1991 (w związku z utratą ważności) nie powinna zostać w obrocie prawnym po roku 2003, ponieważ nie ma ona samodzielnego charakteru i nie można jej traktować jako samodzielny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowisko to zostało również potwierdzone opinią prawną radcy prawnego Urzędu Gminy w opinii z dnia 27.10.2021r., uzupełnionej 3.12.2021r.
 
 
Wójt Gminy Chojnice
 

metryczka


Wytworzył: AM (31 grudnia 2021)
Opublikował: Anna Macijewicz (31 grudnia 2021, 09:19:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313