Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-203017.09.2021

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030

17.09.2021

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030.

Zgodnie z zarządzeniem nr 158/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16.09.2021 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania uwag, jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie przy opracowaniu projektu dokumentu, w szczególności za wzięcie udziału w prowadzonym badaniu ankietowym.


Konsultacje potrwają od 17.09.2021 r. do 25.10.2021 r.


Konsultacje prowadzone są w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

1. pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej Gminy Chojnice wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice do dnia 25.10.2021 r. w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, poprzez oddanie formularza w Biurze Obsługi Interesantów (I piętro, pokój nr 103),
  • pocztą na adres Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu),

2. elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) - KLIKNIJ TUTAJ!
  • poprzez system ePUAP - adres skrytki e-PUAP Urzędu Gminy w Chojnicach: /2202032/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: roberts@gminachojnice.com.pl.


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030 - KLIKNIJ TUTAJ!

Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030 - KLIKNIJ TUTAJ!


Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

metryczka


Wytworzył: Robert Sawicki (17 września 2021)
Opublikował: Robert Sawicki (17 września 2021, 09:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1150