OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko20.11.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

20.11.2020

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XLIII/562/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/575/2014 z dnia 3 października 2014r., 
 
zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Klawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice, 
 
w dniach od 1 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°° oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej UG w Chojnicach o godzinie 12°°, z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, w związku z sytuacją epidemiczną, odpowiedniego na dzień przeprowadzenia dyskusji. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. Uwagi będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Chojnice w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że:
1)    administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Chojnice, reprezentowana przez Wójta Gminy Chojnice;
2)    kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Chojnicach możliwy jest pod numerem telefonu:  523972129 lub adresem e-mail iod@gminachojnice.com.pl;
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
  
projekt planu i prognoza (4838kB) zip

Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (20 listopada 2020)
Opublikował: Anna Macijewicz (20 listopada 2020, 11:49:40)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (30 listopada 2020, 11:22:04)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646