Ogłoszenie24.07.2020

Ogłoszenie

24.07.2020

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

  
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XXXI/517/2018 z dnia 23 marca 2018 r., 
zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ciechocin gm. Chojnice, 
  
w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) 
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°° oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl. 
  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, sala konferencyjna o godzinie 10°°,  z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, w związku z sytuacją epidemiczną, odpowiedniego na dzień przeprowadzenia dyskusji. 
  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. Uwagi będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Chojnice w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 
  
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106 oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że: 
1)    administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Chojnice, reprezentowana przez Wójta Gminy Chojnice; 
2)    kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Chojnicach możliwy jest pod numerem telefonu:  523972129 lub adresem e-mail iod@gminachojnice.com.pl; 
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach. 

  
Wójt Gminy Chojnice

tekst planu (197kB) pdf
rysunek planu (300kB) pdf
prognoza (1035kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (24 lipca 2020)
Opublikował: Anna Macijewicz (4 sierpnia 2020, 08:51:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790