Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku28.02.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

28.02.2019


Chojnice, 28.02.2019 roku
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 450 z późn. zm.) i rozdziału X pkt 1 „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Urzędu Gminy w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Chojnice, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
Wymagania ogólne dla kandydatów na członków komisji konkursowych
 
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2019 r., mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. posiadają pisemne poparcie co najmniej 1 organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie działających na terenie gminy Chojnice,
3. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji   i realizacji projektów – minimum 2 zrealizowane projekty,
4. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
5. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 
  Zadania komisji konkursowej
 
1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert,
2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
4. rekomendowanie do wyboru Wójtowi Gminy Chojnice  ocenionych ofert.
 
                                          Miejsce i termin składania zgłoszeń
 
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Chojnice w 2019 roku” – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, adres ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku.
 
                                                       Uwagi końcowe
 
1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 20 marca 2019 roku.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy (35kB) word

INFORMACJA
W wymaganym terminie nie dokonano żadnego zgłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Daniel Michalak (28 lutego 2019)
Opublikował: Daniel Michalak (28 lutego 2019, 14:10:21)

Ostatnia zmiana: Marcin Siudziński (25 marca 2019, 07:42:58)
Zmieniono: informacja o braku zgłoszeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460