Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2019 r.28.02.2019

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2019 r.

28.02.2019


PR.524.1.1.2019                                                                              Chojnice, dn. 28.02.2019 roku

 
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice
zadań publicznych gminy Chojnice w 2019 roku określonych poniżej i przyjętych uchwałą Rady Gminy Chojnice Nr XL/620/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku oraz Uchwały zmieniającej              Nr IV/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
 

I. Konkurs obejmuje następujące zadania
 
1.     Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)    Organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice;
b)    inne imprezy kulturalne, koncerty, warsztaty dla mieszkańców Gminy Chojnice.
2.     Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)    Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice;
b)    Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim;
c)     Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice;
d)    Organizacja zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
3.     Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a)    Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, festynów, spotkań, imprez kulturalnych, koncertów.
4.     Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, składające się z 2 części:
a)    Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (4 mężczyznom i 1 kobiecie) w schronisku dla osób bezdomnych;
b)    Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (1 mężczyźnie i 1 kobiecie) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 
Zlecający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych, korzystających ze schroniska dla osób bezdomnych w ciągu miesiąca będzie wynosić 5 osób (tym 4 mężczyzn i 1 kobieta), natomiast prognozowana średnia liczba osób bezdomnych, korzystających ze schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w ciągu miesiąca będzie wynosić 2 osoby (1 mężczyzna i 1 kobieta).*
 
*Podana wyżej przez Zlecającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną, Zlecający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia tej liczby w zależności od faktycznych potrzeb, z zastrzeżeniem że zwiększenie może nastąpić jedynie pod warunkiem dysponowania przez Zleceniobiorcę wolnymi miejscami.
 
Oferent może złożyć ofertę na 2 części zadania (część A i część B – na każdą część osobno) lub tylko na jedną część – A lub B.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań

Pula środków finansowych na 2019 rok przeznaczonych na działania, o których mowa powyżej wynosi (dot. przedmiotowego, konkursu):
- 20.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 1. W 2018 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 140.000,00 zł;
- 67.500,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 2. W 2018 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 140.000,00 zł;
- 10.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 3. W 2018 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 20.000,00 zł;
- łącznie 20.000,00 zł na realizację zadania wymienionego w pkt 4. W 2018 r. nie zlecano zadania zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2018 r. na działania z tego zakresu wydano 38 576,80 zł (jest to kwota obejmująca również koszty wyżywienia).
 
III. Warunki konkursu
 
1.  W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2.  Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie, gmina zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do korekty oferty na realizację zadania publicznego lub może wycofać  ofertę.
5.  Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego niezbędnych do jego realizacji.
6.  Dotacja nie może być udzielona na:
-  zakup nieruchomości,
-  finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
-  działalność polityczną i religijną,
-  koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,
-  opłaty skarbowe, cła, podatki,
-  opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
-  prace remontowe.
7.  Warunkiem przekazania dotacji na ten cel jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z wzorem umowy wynikającym z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300).
8.  Wójt gminy Chojnice zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
9.  Wójt gminy Chojnice zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
10.  Do zadania określonego w pkt 4 rozdziału I, stosuje się ww. warunki nr 1,2,3,7,8,9, a także niżej wymienione, związane ze specyfiką zadania:
1.  Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2.  Warunki, jakie musi spełniać Podmiot, któremu ma zostać powierzone zadanie:
a/    w konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
b/   o część A zadania określonego w punkcie 4 rozdziału I mogą się ubiegać podmioty, które spełniają:
−  minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych, określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896);
−  wymagania dotyczące kwalifikacji kadry określone w art. 48a ust. 2g oraz art. 116, z uwzględnieniem art. 156, oraz art. 122 ustawy o pomocy społecznej.
Dopuszcza się podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), tj. 11 maja 2018 r., schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. i/lub wymagań dotyczących kwalifikacji opiekunów określonych w art. 48a ust.2g pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej, które są obowiązane dostosować do ww. standardów schroniska dla osób bezdomnych do dnia 31 grudnia 2020 r., do złożenia ofert niespełniających ww. wymogów.
(Oferenci, w zależności od sytuacji załączają do oferty odpowiednie oświadczenie – zgodnie ze wzorami załączonymi  do niniejszego ogłoszenia o konkursie.);
c/  o część B zadania określonego w punkcie 4 rozdziału I mogą się ubiegać podmioty, które spełniają:
−  minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896);
−  wymagania dotyczące kwalifikacji kadry określone w art. 48a ust. 2h oraz art. 116, z uwzględnieniem art. 156, oraz art. 122 ustawy o pomocy społecznej.
(Oferenci załączają do oferty oświadczenie, którego wzór jest załączony do niniejszego ogłoszenia o konkursie.).
3.  Dojazd do schroniska, w którym będzie realizowane zadanie, od siedziby Zleceniodawcy, drogami publicznymi, nie powinien przekraczać 3 godzin.

IV. Termin i warunki realizacji zadań
 
1. Zadania winny być zrealizowane w 2019 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Chojnice.
2.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą, a oferentem obejmująca w szczególności następujące zobowiązania oferenta:
-  korekta kosztorysu w wypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana z zachowaniem proporcji deklarowanego w ofercie wkładu własnego,
-  wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
-  dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach oryginałów dokumentów księgowych oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia dokumentacji z nim związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa Urzędu Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym, w szczególności: stanu realizacji zadania oraz efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania.
-  sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie winno być sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300). Druk sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach lub w biurze nr 306 Urzędu.
3.  Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp., a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) informację o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Urząd Gminy w Chojnicach. Informacje takie winny być również  podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
4.  W odniesieniu do zadania określonego w punkcie 4 rozdziału I obowiązywać będą następujące warunki:
1. Zadania winny być zrealizowane w 2019 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
2. Dotacja będzie przekazywana co miesiąc „z dołu”, to znaczy po udzieleniu świadczeń przez Zleceniobiorcę.
3. Warunkiem przekazania miesięcznej transzy dotacji jest złożenie comiesięcznej informacji o liczbie osób przebywających w placówce. Wysokość dotacji ustalona jest jako suma:
a/ iloczynu osobodni wykorzystanych w poprzednim miesiącu pomnożonej przez obowiązującą stawkę jednostkową za dobę pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych – w odniesieniu do części A zadania;
b/ iloczynu osobodni wykorzystanych w poprzednim miesiącu pomnożonej przez obowiązującą stawkę jednostkową za dobę pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – w odniesieniu do części B zadania.
4. Koszt realizacji zadania będzie stanowić sumę kosztów jednostkowych. Koszt jednostkowy oznacza koszt 1 doby pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych/schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie obejmuje kosztów posiłków oraz kosztów przygotowania posiłków (w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może obejmować koszty przygotowania posiłku, jeżeli świadczone usługi opiekuńcze obejmują przygotowywanie posiłków).
Informacja: Osobom bezdomnym, spełniającym kryteria przyznawania posiłku w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”, zostanie przyznana pomoc w postaci 1 posiłku dziennie, odrębną decyzją, ze środków innych niż środki na realizację niniejszego zadania. Osobom bezdomnym spełniającym kryteria ustawowe zleceniodawca może przyznać pomoc w gotówce lub naturze na zaspokojenie potrzeb żywnościowych – również odrębną decyzją ze środków innych niż środki na realizację niniejszego zadania. Zlecający nie zobowiązuje się do przyznania posiłków i pomocy na zaspokojenie potrzeb żywnościowych o wartości i/lub w wysokości oferowanej przez Zleceniobiorcę.
5.  Podstawą rozliczenia finansowego będzie zestawienie osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zawierające ilość dni pobytu oraz kwotę do zapłaty. Rozliczenie wraz z fakturą za miesiąc poprzedni należy przedkładać Zlecającemu do 10 dnia kolejnego miesiąca.
6. Osoby bezdomne będą kierowane do schroniska decyzją administracyjną.
7. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do bieżącej współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji usług.
8. Dokumentacja podlegająca kontroli: finansowo-księgowa, kartoteki klientów, skierowanych przez zleceniodawcę, listy obecności, dokumenty współpracy klientów z innymi instytucjami (jeżeli taka współpraca miała miejsce), kontrakty socjalne i dokumenty potwierdzające realizację kontraktu socjalnego.
9. W przypadku braku osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania miejsca noclegowego. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze schronienia w placówce. W przypadku wykorzystania kwoty dotacji przed 31.12.2019 r., zakończenie realizacji zadania nastąpi z chwilą wyczerpania środków na realizację zadania.
10. Dotacja nie może być udzielona na:
a/ koszty związane z utworzeniem placówki dla osób bezdomnych,
b/ zakup nieruchomości,
c/ adaptację pomieszczeń,
d/ zakupy inwestycyjne,
e/ koszty niezwiązane z realizacją zadania.
11. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
12. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa pomiędzy Gminą a Zleceniobiorcą, sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 
V.  Termin i miejsce składania ofert:

1.  Ofertę konkursową na realizację któregoś z wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
-  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300).
Formularz oferty można pobrać poprzez link umieszczony na końcu niniejszego ogłoszenia  lub odebrać w Urzędzie Gminy w Chojnicach, w biurze nr 306.
2. W odniesieniu do zadania określonego w punkcie 4 rozdziału I obowiązywać będą następujące warunki.
Uwaga: Podmioty składające ofertę na część A lub B zadania, o którym mowa w punkcie 4 rozdziału I, są zobowiązane zawrzeć w ofercie, w części IV:
–  w punkcie 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ….” również koszt jednostkowy, to znaczy koszt 1 doby pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych/schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, który nie obejmuje kosztów posiłków oraz kosztów przygotowania posiłków (w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może obejmować koszty przygotowania posiłku, jeżeli świadczone usługi opiekuńcze obejmują przygotowywanie posiłków),
– w punkcie 11 „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” informacji o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym kadry zatrudnionej w schronisku umożliwiających ocenę spełniania wymagań określonych w art. 48a ust. – odpowiednio – 2g lub 2h oraz art. 122 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz
– w punkcie 14 „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty” informacji umożliwiających ocenę stopnia spełniania poszczególnych standardów określonych w rozporządzeniu.
3. Pozostałe zapisy dot. składania ofert.
Ofertę należy złożyć:
-  w zamkniętej kopercie z nazwą zadania i adresem oferenta,
-  w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. do godz. 14:00,
-  w dwóch egzemplarzach z jednym kompletem załączników,
-  w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach - biuro podawcze; ul. 31 Stycznia 56a lub przesłać pocztą na adres: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu).
4. Do oferty należy dołączyć:
-  aktualny odpis z rejestru (KRS można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/),
-  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
-  oświadczenie dot. zysku.
W przypadku ubiegania się o powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 4 rozdział I, do oferty oprócz załączników wskazanych w ust. 4 powyżej, należy dołączyć:
a. statut,
b. dokument poświadczający prawo zajmowania lokalu, w którym realizowane będzie zadanie (np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu),
c. oświadczenie:
– o zapoznaniu się z treścią Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz z treścią ogłoszenia konkursowego,
– dla Oferentów składających ofertę na Zadanie 4 część A, tj. zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych,
odpowiednio:
-  spełniających minimalne standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia osób zatrudnionych w schronisku dla osób bezdomnych, określone w art. 48a ust. 2g oraz art. 122, art. 116 z uwzględnieniem art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
lub
-  niespełniających minimalnych standardów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) oraz/lub wymagań dotyczących kwalifikacji opiekunów zatrudnionych w schronisku dla osób bezdomnych, określonych w art. 48a ust. 2g pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
–  dla Oferentów składających ofertę na Zadanie 4 część B, tj. zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
5. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą,  pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób.
6. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.
7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Oferta nie może dotyczyć działań objętych konkursem, których realizacja już się rozpoczęła lub działań, których realizacja rozpocznie się przed terminem podpisania umowy.
9. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
 
VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice, która ocenia i rekomenduje Wójtowi wybór oferty najlepiej zdaniem komisji, służącej realizacji zadania.
2.  Komisja dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2019 roku.
3.  Oferty  są analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa bierze pod uwagę:
-  możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
-  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
-  proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
-  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych;
-  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
-  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Dofinansowana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów i spełni kryterium minimum punktowego.
6. Minimum punktowe ustala się na poziomie 51 punktów. Oferty, które otrzymają mniej niż 51 punktów nie otrzymają dofinansowania.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie jednakże nie później niż do dnia 01.04.2019 roku.
8. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Chojnice na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej  służących realizacji zadania publicznego.
9. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach, na stronie internetowej gminy Chojnice oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminachojnice.com.pl
 
VII.  Pozostałe informacje
 
1. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2.  Po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie.
3.  Podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację.
4.  Niepodpisanie umowy skutkuje wykluczeniem stowarzyszenia lub podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z ubiegania się o środki z budżetu Gminy Chojnice przez okres 3 lat.
5.  W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Urząd Gminy, nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia lub obowiązywania umowy.
6. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają: Daniel Michalak (wew. 334) oraz Beata Burda (wew. 352) tel. 52 39 721 29.

DO POBRANIA:
Ogłoszenie w wersji .pdf (892kB) pdf
Formularz oferty (208kB) word
Instrukcja wypełniania oferty (1144kB) pdf
Oświadczenie dot. zysku (28kB) word
Karta pracy wolontariusza (32kB) word
Sprawozdanie z realizacji zadania (275kB) word
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Programu współpracy oraz ogłoszenia konkursowego (29kB) word
Oświadczenie dla Oferentów składających ofertę na Zadanie 4 część A spełniających (68kB) word
Oświadczenie dla Oferentów składających ofertę na Zadanie 4 część A niespełniających (49kB) word
Oświadczenie dla Oferentów składających ofertę na Zadanie 4 część B (71kB) word

DO WIADOMOŚCI:
Formularz oceny formalnej (49kB) word
Formularz oceny merytorycznej (51kB) word
Formularz oceny formalnej dla zadania 4 (48kB) word
Formularz oceny merytorycznej dla zadania nr 4 (34kB) word


WYNIKI KONKURSU
pobierz (634kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Daniel Michalak (28 lutego 2019)
Opublikował: Daniel Michalak (28 lutego 2019, 14:04:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Siudziński (27 marca 2019, 14:14:41)
Zmieniono: informacja o wynikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725