OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE25.02.2013

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

25.02.2013

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHOJNICE
 _________________________________________________

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 647 z późn. ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XVII/206/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,

 zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD „Zacisze” w miejscowości Charzykowy, w gminie Chojnice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,


w dniach od 5 marca 2013 r. do 4 kwietnia 2013 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°°.

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pokój nr 106 o godzinie 10°°.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2013 r.

      Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
     Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
     Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice.
     Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY CHOJNICE

projekt uchwały (154kB) pdf
rysunek (2620kB) pdf
prognoza (10029kB) pdf
załącznik do prognozy (3156kB) jpg

metryczka


Wytworzył: EP (25 lutego 2013)
Opublikował: Anna Macijewicz (25 lutego 2013, 09:38:55)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (26 lutego 2013, 09:42:14)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1552